Raad op Zaterdag

- uur

Na verschillende succesvolle digitale bijeenkomsten in 2021 en de speciale editie van zaterdag 12 februari jl. vindt er op zaterdag 17 september opnieuw een digitale Raad op Zaterdag plaats. Er zal wederom keuze zijn uit diverse sessies over actuele, uiteenlopende onderwerpen. Het programma is speciaal voor (deel/duo)raadsleden, commissieleden, steunfractieleden, fractiemedewerkers, griffiers en griffiemedewerkers.

Programma

Zaterdagochtend 17 september zijn er drie rondes met workshops die vanuit Microsoft Teams zullen worden gefaciliteerd.

Ronde 1: 10.00 – 10.50 uur

Sessie 1.1 | Democratie en Jongeren #MijnStemTelt
Het project Democratie en Jongeren met de werktitel #MijnStemTelt is bedoeld om jongeren echt een stem te geven. Het afgelopen jaar hebben we in 6 gemeenten jongeren een stem gegeven en dat smaakt naar meer. In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen vertelden jongeren hoe ze hun stem willen laten horen in hun eigen gemeente. De jongeren hadden een duidelijke boodschap aan alle bestuurders van Nederland: praat niet over ons, maar met ons. Het voor de slotbijeenkomst opgestelde manifest #MijnStemTelt maakt deze boodschappen goed zichtbaar.

In veel coalitieakkoorden staat jongerenparticipatie als prioriteit benoemd voor de komende jaren. In deze sessie gaan we met de aanbevelingen uit het manifest #MijnStemTelt op zoek naar goede voorbeelden en inspiratie. Frank Speel, programmamanager lokale democratie van de VNG, begeleidt deze sessie.

Spreker: Frank Speel, VNG

Sessie 1.2 | Platform Gemeenten en Mensenrechten
Mensenrechten: het is een onderwerp waarmee we dagelijks bezig zijn. Bewust, maar zeker ook onbewust. Het is een onderwerp van internationaal belang, denk aan belangrijke mensenrechtenverdragen van sinds de tweede wereldoorlog, maar uiteindelijk worden mensenrechten ook vertaald naar landelijk en ook lokaal niveau. Tien jaar geleden werd de gemeente Utrecht voor het eerst aangeduid als Mensenrechtenstad, sindsdien wordt in steeds meer gemeenten met zoveel woorden aandacht geschonken aan mensenrechten en mensenrechtenbeleid.

Vanuit het besef dat mensenrechten juist ook op lokaal niveau handen en voeten krijgen hebben het College voor de rechten van de mens, de VNG en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 2021 het Platform Gemeenten en Mensenrechten gelanceerd. Dit Platform is ook aangekondigd in het Nationaal actieplan mensenrechten. Het Platform biedt ambtenaren, bestuurders en politici een podium om ervaringen uit te wisselen en het hierdoor het gemeentelijke mensenrechtenbeleid te stimuleren en tot meer mensenrechtengemeenten te komen.

Sprekers: Maarten Groene, ministerie BZK, oud-gemeenteraadslid en oud-wethouder Schiedam en Hans Sakkers, gemeente Utrecht, initiatiefnemer Utrecht Mensenrechtenstad

Sessie 1.3 | Beter Aanbesteden / Inkopen met impact

Het inkoopbudget van uw organisatie is een krachtig instrument. Hiermee kunt u sturen op duurzaamheid, sociale doelstellingen en een innovatieve, sterke regionale economie. Maar hoe werkt dat? En wat is dan uw rol? Van infrastructuur en bouw tot facilitaire dienstverlening en ICT. Van mobiliteit en energie tot diensten binnen het sociale domein. Al deze zaken koopt uw organisatie in en deze worden geleverd of uitgevoerd door de markt. Maar wat zijn de spelregels bij aanbesteden, en wat is uw rol als raadslid of politiek? Hoe kunt u via inkoop sturen op duurzaamheid, sociale doelstellingen en een innovatieve, sterke regionale economie? Dat hoort u in deze dynamische, online crashcourse waarin kort de kracht en het belang van aanbesteden worden uitgelegd.

Spreker: Kim Schofaerts, adviseur op gebied van aanbestedingen in het publiek-private domein

Ronde 2: 11.00 – 11.50 uur

Sessie 2.1 | Raad en Omgangsvormen
Het is van groot belang dat ieder raadslid kan zeggen wat hij of zij wil. De raad heeft een voorbeeldfunctie in het omgaan met meningsverschillen. Juist daarom is het van groot belang dat je aan het begin van de raadsperiode afspreekt hoe je met elkaar omgaat, hoe je gesprekken voert én wat wel en niet geoorloofd is in discussies. In de politieke arena is het echter ook belangrijk om een meerderheid voor jouw standpunt te krijgen. De technieken, tactieken en trucs hiervoor leer je in deze interactieve sessie!

Spreker: Martijm Scherff, Debat.NL

Sessie 2.2 | Digitale samenleving 2022
We zijn gewend dat digitalisering onze levens en maatschappij beïnvloedt, maar hoe beïnvloeden wij digitalisering? Gemeenten hebben hierin een grote rol. Om dienstverlening efficiënt, maar ook inclusief én veilig te laten verlopen. Om data te laten stromen voor de energietransitie, maar dit betaalbaar en privacyvriendelijk te houden. En spannende technologie, zoals sensoren en camera’s, binnen ethische grenzen te brengen. Tijdens de sessie lichten wij toe hoe de VNG gemeenten ondersteunt om richting te geven aan de informatiesamenleving. Daarbij gaan we in het bijzonder in op de ‘Principes voor de Digitale Samenleving’, een set regels die bijvoorbeeld de inzet van gezichtsherkenning beperkt en waarvoor wij nu een brede maatschappelijke en bestuurlijke consultatie doen voordat zij op onze ALV aan gemeenten wordt voorgelegd. Denk en richt dus mee!

Sprekers: Floor Hoekstra en Dirk van Brederode, beiden VNG

Sessie 2.3: Het pgb als instrument
Het pgb is een middel voor gemeenten om inwoners te faciliteren om te participeren. Maar wanneer zet je het nou wel, en wanneer niet in? En wat moet je als gemeente regelen om het pgb in te zetten waar het voor bedoeld is?  In deze voorlichting gaan we daar dieper op in. Zodat je voorbereid bent voor het goed bespelen van dit instrument. 

Wat gaan we doen?

  • Wat is een pgb en wat zijn de verschillen met zorg in natura?
  • Hoe toets je wanneer het pgb een geschikt instrument is?
  • Wat zijn de laatste actualiteiten rondom het pgb.
  • Wat kun je regelen in de verordening?

Spreker: Hans van der Knijff, PerSaldo

Ronde 3: 12.00 – 12.50 uur

Sessie 3.1 | Raad en Gebiedsontwikkeling
De ontwikkeling van steden is grotendeels een transformatieopgave. Minder dan voorheen wordt gebouwd in groene gebieden buiten de stad en meer dan ooit worden binnenstedelijke gebieden getransformeerd. Niet alleen gebouwen worden voorzien van een nieuwe functie, maar hele gebieden zoals verouderde kantorenparken of industrieterreinen worden getransformeerd in gebieden waarin wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Hoe kan je hier als raadslid op in spelen en wat zijn mogelijke valkuilen bij de ontwikkeling van dit soort (grootschalige) projecten? Senior onderzoeker en universitair docent Wouter Jan Verheul gaat daar deze sessie op in.
Spreker: Wouter Jan Verheul

Sessie 3.2 | Iedereen doet mee!
In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag Handicap geratificeerd. Dat betekent dat ook gemeenten zich moeten inspannen om de inclusie van mensen met een beperking te bevorderen en om de toegankelijkheid te vergroten. De Lokale Inclusie Agenda, die samen met ervaringsdeskundige inwoners wordt opgesteld, is daarvoor een belangrijk instrument. Hoe kun je als gemeente inclusie en toegankelijkheid bevorderen? Hoe stel je een goede Lokale Inclusie Agenda op? En wat kun je specifiek als raadslid doen om hieraan bij te dragen? Op deze vragen krijgt u antwoord in deze sessie.
Sprekers: Marianne Vorthoren en Ali Kösedag, beiden VNG

Meer informatie

Aanmelding is gratis.

De sessies zullen digitaal plaatsvinden via Microsoft Teams. U krijgt een aantal dagen van tevoren een link toegestuurd waarmee u de sessie(s) kunt bijwonen. U hoeft hiervoor geen app te downloaden, dit kan via uw webbrowser.

Aanmelden

U kunt zich nu inschrijven voor de Raad op Zaterdag.

Inschrijven

Ben je lid van de vereniging? Log dan eerst in.
Niet-leden kunnen zich niet aanmelden op dit event.