Raad op Zaterdag - Assen

2 november 2019

Als gemeenteraadslid hebt u de controle op de besluitvorming in de gemeente. Dit vraagt om kennis en kunde op uiteenlopende onderwerpen. Raad op Zaterdag is een dag met workshops om grip te krijgen en te behouden op uw controlefunctie, bijvoorbeeld over gemeentefinanciën, de Omgevingswet en de energietransitie.

Alle raadsleden zijn van harte welkom op elke Raad op Zaterdag.

Programma

  • 09.30 – 10.00 uur: Inloop
  • 10.00 – 10.20 uur: Plenaire opening
  • 10.20 – 11.20 uur: Workshopronde 1  
  • 11.30 – 12.30 uur: Workshopronde 2
  • 12.30 – 13.15 uur: Lunch
  • 13.15 – 14.15 uur: Workshopronde 3
  • 14.15 uur Afsluiting

Inschrijving

Inschrijving voor de Raad op Zaterdag gaat via dit inschrijfformulier.

Workshops

Ronde 1: 10.20 – 11.20 uur

Omgevingswet
Bij de invoering van de Omgevingswet lijkt de aandacht vooral te gaan naar kaderstelling. De raad stuurt door bijvoorbeeld een ambitiedocument, omgevingsvisie of omgevingsplan vast te stellen. Maar hoe zit het met de controlerende rol van de raad? Hoe kan de raad vinger aan de pols houden bij de voortgang en implementatie van de Omgevingswet? Spreker: Pascale Georgopoulou, VNG

Monitor sociaal domein
In deze interactieve sessie nemen we u mee in de achtergronden van de gemeentelijke monitor sociaal domein. Wat meet de monitor sociaal domein wel, en wat niet? Welke informatie kunt u hier al uit destilleren? Wat zijn de plannen voor de doorontwikkeling van de monitor, en hoe worden gemeenten en gemeenteraadsleden daarbij betrokken? Ook staan we stil bij actuele ontwikkelen, zoals het in kaart brengen van maatschappelijk resultaat, de transformatie in het sociaal domein en de aansluiting onderwijs-jeugdhulp. Sprekers: Hidde Boonstra (VNG)

Burgerparticipatie
Wat moet je als raadslid weten over burgerparticipatie? In deze interactieve workshop gaan we samen op zoek naar goede voorbeelden uit de alledaagse praktijk. In het nieuwe programma Democratie in Actie verzamelen we deze goede voorbeelden uit het hele land. Tijdens de workshop bespreken we de do's en don'ts van burgerparticipatie. Spreker: Frank Speel, VNG

Ronde 2: 11.30 - 12.30 uur

Grondzaken
De gemeenteraad is als hoogste bestuursorgaan verantwoordelijk voor een aantal fysieke opgaven, zoals woningbouw, bedrijventerreinen en de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed. Bij al deze opgaven is sprake van keuzes in het grondbeleid, het vaststellen van grondexploitaties en de risico’s die daarmee samengaan. In deze workshop wordt u meegenomen in de wereld van de financiële regisseur gebiedsontwikkeling, die helderheid in dit werkveld en in de te maken keuzes kan verschaffen.  In deze workshop wordt ingegaan op de belangrijkste aspecten van sturing op grondbeleid, hoe kostenverhaal kan worden vormgegeven, waar een grondexploitatie voor staat en welke risico’s er zich zoal voor kunnen doen. Spreker: Guido Mertens, Vereniging van Grondbedrijven

Politiek-bestuurlijke rol van de raad
Deze workshop gaat over de vraag hoe gemeenteraden het politieke schouwspel aantrekkelijker en beter navolgbaar kunnen maken om zich daarmee ook meer als verantwoordelijk bestuursorgaan te gedragen. DIn deze workshop gaan de deelnemers op zoek naar handvatten voor gemeenteraden aan de hand van de centrale vraag: 'waar worden deelnemers en toeschouwers wel enthousiast van?'. Spreker: Trudy Veninga, trainer De Politieke School

Handhaving
Meer informatie volgt. Sprekers: VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving

Ronde 3: 13.15 - 14.15 uur

Energietransitie
Er wordt veel van gemeenten verwacht als het gaat om de energietransitie. Zo krijgen de gemeenten de regierol bij het komen tot aardgasvrije wijken en ontwikkelen de decentrale overheden met maatschappelijke parners op regionaal niveau Regionale Energiestrategieën voor de inzet van hernieuwbare energie en warmte. Wat betekent dit voor de gemeente en wat wordt er van hen verwacht? En wat betekent dit specifiek voor u als raadslid? In deze sessie gaan we in gesprek over welke vraagstukken bij u het hoogst op de agenda staan en waarop hij vanuit het Nationaal Programma RES en het Kennis- en Leerprogramma Aardgasvrije Wijken wellicht ondersteuning kunnen bieden. Spreker: Martijn Spaan, VNG

Gemeentefinanciën
Als raadslid staat u voor keuzes. De ruimte is vaak mede afhankelijk van de financiën. Hoe en op welke momenten komt relevante informatie beschikbaar? Waar heeft de raad invloed en waar niet? Deze workshop geeft inzicht in uw mogelijkheden als raadslid. Immers: de begroting is niet meer het privilege van financieel deskundigen ipv  de gemeentefinanciën zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Spreker: Marco Kramer, financieel adviseur

Jeugdzorg: tekorten jeugd en de rol van de raad
Wat is je rol als raad bij het bedenken van oplossingen voor de tekorten in de jeugdhulp? Hoe krijg je zicht op de cijfers en de achterliggende oorzaken? Mag of moet je zelf met verbetervoorstellen? Welke rol speelt de raad in de bovenlokale inkoop van jeugdhulp?
Zomaar een aantal actuele vragen waar veel gemeenteraden zich het hoofd over breken. Wat we weten is dat de standaard antwoorden er niet zijn. Maar welke antwoorden zijn er wel? Sprekers: Mathilde van de Ven, VNG en Beate van der ploeg, regioambassadeur Noord-Brabant OZJ

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.