Raad op Zaterdag (digitaal)

- uur

Meld je via deze link direct aan!

Na de succesvolle fysieke bijeenkomst in Utrecht op 16 september jl. vindt er op zaterdag 11 november weer een digitale Raad op Zaterdag plaats. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVvR) nodigen u graag uit om deel te nemen. Er is keuze uit verschillende sessies over actuele, uiteenlopende onderwerpen.

Het programma is speciaal voor (deel/duo)raadsleden, commissieleden, steunfractieleden, fractiemedewerkers, griffiers en griffiemedewerkers.

Programma

Ronde 1: 10.00 – 10.50 uur

 1. Samenwerken in de raad
  Het is van groot belang dat ieder raadslid kan zeggen wat hij of zij wil. De raad heeft een voorbeeldfunctie in het omgaan met meningsverschillen. Juist daarom is het van groot belang dat je aan het begin van de raadsperiode afspreekt hoe je met elkaar omgaat, hoe je gesprekken voert én wat wel en niet geoorloofd is in discussies. In de politieke arena is het echter ook belangrijk om een meerderheid voor jouw standpunt te krijgen. De technieken, tactieken en trucs hiervoor leer je in deze interactieve sessie!
   
 2. Quick Scan Lokale Democratie: inspiratie voor raadsleden
  Raadsleden kunnen middels de Quick Scan Lokale Democratie gericht bijdragen aan het verbeteren van de lokale democratie in de gemeente. De Quick Scan Lokale Democratie is een instrument dat is ontwikkeld door de VNG, waarmee snel en efficiënt inzicht gekregen kan worden in de staat van de lokale democratie. De Quick Scan geeft op een gestructureerde manier inzicht in de sterke punten en verbetermogelijkheden en biedt Raadsleden de gelegenheid om hun kennis en begrip van de lokale democratie te vergroten. Daarnaast kan de Quick Scan Lokale Democratie ook helpen bij het versterken van de relatie tussen Raadsleden en burgers. Door burgers te betrekken bij de Quick Scan kunnen Raadsleden hun standpunten en suggesties voor verbetering beter begrijpen. Dit kan meegewogen worden bij het maken van beslissingen.

  Tijdens de sessie ‘Quick Scan Lokale Democratie: Inspiratie voor Raadsleden’ wordt verder ingegaan op wat de Quick Scan inhoudt en wat dit instrument kan betekenen voor Raadsleden. De sessie wordt gefaciliteerd door ervaringsdeskundigen vanuit de VNG in samenwerking met Raadsleden die bekend zijn met de Quick Scan.

 3. Sturen op participatie onder de Omgevingswet
  De gemeenteraad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van participatie. Ook is de gemeenteraad het bevoegd gezag voor het vaststellen van participatiebeleid en de participatieverordening. Maar de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van participatie ligt bij het college van B&W of bij externe initiatiefnemers. Hoe kunt u als raadslid toch sturen op die participatie? Wat mag u en wat kunt u niet regelen? 
   
 4. Het belang van een Digitaal Toegankelijke overheid
  Tijdens onze workshop zullen we de deelnemers informeren over het besluit digitale toegankelijkheid, onze ervaringen delen, ingaan op de belangrijk rol van bestuurders en in het bijzonder van raadsleden in het kader van horizontale verantwoording en budget recht en het gesprek aangaan over de ervaringen, adviezen en vragen van de deelnemers.”

Ronde 2: 11.00 – 11.50 uur

 1. De raad en rekenkamer: onafhankelijk én nabij
  In 2023 hebben veel raden en rekenkamers stilgestaan bij de inrichting van hun rekenkamer en de samenwerking tussen raad en rekenkamer. Eén van de vragen die hierbij centraal stond: hoe kan de rekenkamer nabij zijn maar toch ook onafhankelijk? Een ander belangrijk thema is de input van de raad in het onderzoeksprogramma van de rekenkamer, hoe pak je dat aan? Deze thema’s zullen in de sessie over de rekenkamer centraal staan!
   
 2. Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel
  De bestuurlijke betrokkenheid bij – en het urgentiebesef voor – een gezonde en veilige leefomgeving voor inwoners en ondernemers neemt toe. Ontwikkelingen rondom stikstof, PFAS en de situatie bij Tata Steel maar ook het beoordelen van omgevingsvergunningen voor windmolens, bedrijven en gebouwen vragen om een deskundige aanpak. Het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) is een cruciale schakel bij het adviseren over en het beoordelen van ontwikkelingen in onze leefomgeving. Met de komst van de Omgevingswet wordt dit nog omvangrijker.

  Gemeenten hebben als eigenaar en opdrachtgever een groot belang bij een goed functionerende omgevingsdienst in de aanpak van de complexe (milieu)opgaven. Robuuste omgevingsdiensten zijn cruciaal voor het beschermen van onze inwoners en hun leefomgeving en het voorkomen van milieuschade.

  Het interbestuurlijk programma versterking van het VTH-stelsel (IBP VTH) geeft uitvoering aan de aanbevelingen van de commissie-Van Aartsen voor een sterker en onafhankelijker VTH-stelsel voor milieu. Inmiddels is het programma flink op stoom en worden de eerste producten opgeleverd. De mede door de VNG bepleite gezamenlijke aanpak in plaats van een top-down benadering vraagt commitment en betrokkenheid van gemeenten voor de keuzes die worden gemaakt in het programma.
  Daarbij is het ook van belang om de betrokkenheid van de gemeenteraad bij het werk van de OD te bevorderen.

 3. Leerlingen / doelgroepenvervoer
  Het leerlingenvervoer staat continue onder druk. Er worden dagelijks 70.000 kinderen vervoerd. Elke dag is het voor vervoerders een uitdaging om dit voor elkaar te krijgen want elk kind dat niet op tijd komt of niet opgehaald wordt of andere (schrijnende) gevallen is één teveel. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het leerlingenvervoer. Ze zijn verantwoordelijk een goed aanbestedingsproces te volgen en het gesprek met ouders en leerlingen te voeren met duidelijke informatie en reële verwachtingen. De gemeenteraad is toezichthouder op het gemeentelijke leerlingenvervoer. Hoe kan u als raadslid bijdragen aan de uitvoering van deze wettelijke taak?
   
 4. Raad cruciaal bij digitale veiligheid
  Als het gaat om digitale veiligheid en informatiebeveiliging in gemeenten hebben Raadsleden een belangrijke rol. Zeker nu de nieuwe Network and Information Systems Directive (NIS2-richtlijn) ingevoerd wordt. Want deze heeft belangrijke implicaties voor gemeenten als het gaat om toezicht op informatiebeveiliging. Europees gezien is bepaald dat het gemeentebestuur, en daarmee dus ook de gemeenteraad, verantwoordelijk is voor informatiebeveiliging. Dit is nieuw en wijkt af van de huidige situatie! Veel gaat veranderen met de invoering van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni), die de NIS2-richtlijn in nationale wetgeving omzet en volgend jaar in zal gaan. Ook voor de rol van raadsleden! Benieuwd wat dit betekent? We lichten het graag toe.

Aanmelden

Aanmelden voor de Raad op Zaterdag kan via deze link.

Inschrijven

Ben je lid van de vereniging? Log dan eerst in.
Niet-leden kunnen zich niet aanmelden op dit event.