100 miljoen extra voor beveiligen politieke ambtsdragers

100 miljoen extra voor beveiligen politieke ambtsdragers

Voor een betere beveiliging van raadsleden, wethouders en burgemeesters trekt het kabinet gedurende tien jaar jaarlijks 10 miljoen euro extra uit. De investering van in totaal 100 miljoen euro maakt deel uit van de kabinetsbrede aanpak van ondermijning en criminaliteit.

“Het hindert mensen bij hun inzet voor een betere samenleving en de vertegenwoordiging van de kiezer. Het tast zo de kern van onze democratie aan en haar vermogen om te verbinden en verschillen te overbruggen”, aldus minister Hanke Bruins Slot aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister pakt door

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is ingenomen met de keuze voor meer veiligheid van raadsleden door de minister. “De nieuwe minister pakt door en investeert daadwerkelijk in de veiligheid van het lokaal bestuur. Ik ben daar heel blij mee”, aldus voorzitter Bahreddine Belhaj van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Vaker doelwit

De maatregelen zijn nodig nu lokale politici en hun omgeving steeds vaker het doelwit worden van intimidatie en bedreiging. Ook zijn ze kwetsbaar voor ondermijning, waarbij criminelen hen proberen te beïnvloeden. Vooral burgemeesters staan bloot aan bedreiging, bijvoorbeeld als zij een drugspand hebben gesloten. Maar ook raadsleden worden regelmatig geïntimideerd, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de NOS. Soms bijna terloops, in een poging hun stemgedrag te beïnvloeden of hen daar op af te rekenen.

Indien nodig wil de minister ook fysieke en preventieve maatregelen inzetten, van cameratoezicht tot beveiliging aan huis.

Procederen en doxing

De minister wijst erop hoe ook het voeren van juridische procedures een ‘wapen’ van mensen en organisaties met kwade bedoelingen kan zijn. Zo worden ambtenaren en politieke ambtsdragers opgeroepen als getuigen om zo achter hun naam en adresgegevens te komen. Een ander, relatief nieuw fenomeen is ‘doxing’, het (online) publiceren van persoonlijke informatie. Doxing is op zich niet strafbaar (vaak komen de gegevens uit openbare bronnen), maar de gevolgen zijn ernstig en wel strafbaar: opruiing, laster, smaad, belediging, belaging, bedreiging, discriminatie en het heimelijk opnemen van beelden in een niet-openbare ruimte, enz.

Meldingsbereidheid

Om meer zicht te krijgen op ‘druk van buitenaf’ wil de minister de meldingsbereidheid verhogen. De bewindsvrouw noemt het ‘zorgelijk’ dat die lijkt te dalen, waaruit afgeleid zou kunnen worden dat slachtoffers van bedreigingen minder geneigd zijn melding te maken of aangifte te doen. Zij roept politieke ambtsdragers op, ook raadsleden, áltijd melding te maken.

Op dit moment maken veertien gemeenten deel uit van de coalitie ‘Zicht op ondermijning’. Met inzet van het extra geld wordt bekeken hoe meer en ook kleine gemeenten hierbij betrokken kunnen worden.

Meer informatie

De Kamerbrief van minister Bruins Slot en informatie over het maatregelenpakket is hier terug te vinden. Voor raadsleden is er een aparte brochure.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden publiceert met grote regelmaat over intimidatie, agressie, ondermijning en andere uitwassen om het politieke werk te beïnvloeden. Klik hier om onze themapagina's te zien.