2014: De raad doet er toe!

DEN HAAG – Raadslid.Nu maakt zich op voor het verkiezingsjaar. De op 19 maart nieuw gekozen raadsleden moeten laten zien dat de gemeenteraad er toe doet. “Gemeenteraden hebben het zelf in de hand of ze belangrijk blijven”, aldus Peter Otten, voorzitter van Raadslid.Nu.

Het kerstreces en de feestdagen als moment van bezinning en terugblik wordt door Raadslid.Nu-voorzitter Peter Otten aangegrepen om vooral vooruit te kijken. ‘“We gaan een interessante periode tegemoet. In de eerste plaats de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart en vervolgens de collegevorming. De overheveling van taken naar de gemeenten, de decentralisaties in het sociaal domein dus, en daarmee de samenwerking met andere gemeenten. En dan hebben we ook nog dat de  nieuwe gemeenteraden na de zomer  een integraal veiligheidsplan moeten vaststellen.”

Wat verwacht u van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart aanstaande?

“Ik verwacht dat we vele nieuwe gezichten zullen zien in de raadszalen van Nederland. Op zich een goede ontwikkeling, want vernieuwing – ook in de gemeenteraad – is een goede zaak. Er schuilt echter ook een gevaar in deze ontwikkeling. De gemeenten krijgen veel nieuwe taken, waarvoor de gemeenteraden verantwoordelijk zijn. Een goede start, vooral van de nieuwe raadsleden is daarom noodzakelijk. Bekend zijn met de materie en weten welke positie de raad kan innemen in het gemeentebestuur draagt hier aan bij.  Het spreekt voor zich, dat de Vereniging voor Raadsleden zich hier in grote  mate voor inzet”.

De gemeenteraad heeft geen toekomst, was de boodschap van een recent boek met deskundigen?

“Die geluiden hebben we helaas de laatste maanden veelvuldig gehoord. Ergens zit in deze uitspraak ook een kern van waarheid, maar deze is te sterk geformuleerd. Er is sprake van een bepaalde marginalisering, door de vele regionale samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen. Gemeenteraden kunnen deze marginalisering zelf tegengaan door adequater hun kaderstellende rol uit te voeren. Daarom is het van belang vooral ook te kijken naar de vorm van de samenwerkingsverbanden. Ik denk dat Raadslid.Nu daar een belangrijke rol in kan vervullen en in 2014 gaat vervullen. Ons motto voor 2014 luidt niet voor niets: De gemeenteraad doet er toe!”.

Raadslid.Nu in 2014

“Raadslid.Nu heeft in 2013 ingezet op zichtbaarheid, herkenbaarheid en wisselwerking met de leden. Er is hard gewerkt om veel meer en beter een platform te zijn voor belangenbehartiging en voor onderwerpen die voor raadsleden van groot belang zijn. We willen laten zien dat de gemeenteraad als hoogste orgaan in het lokaal bestuur er toe doet. De grote aftrap vindt plaats op 13 januari in Gouda, met het Seminar Samenwerking. Ik hoop en verwacht dat daar veel raadsleden zijn. We maken bekend hoe raadsleden denken over de toekomst van de gemeenteraad en over hun positie in gemeentelijke samenwerking. We zijn ook benieuwd wat raadsleden belangrijk vinden om er voor te zorgen dat de democratische legitimatie geborgd is en blijft. Dat is een lastig vraagstuk, maar tegelijkertijd erg belangrijk voor de geloofwaardigheid van wat gemeenten voor hun burgers doen. Inschrijven voor ons seminar kan nog steeds via deze link.

‘Rest mij alleen nog iedereen fijne feestdagen, een gelukkig en gezond 2014 te wensen. Veel succes bij de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen en ik wens alle collega’s veel wijsheid toe bij de belangrijke verantwoordelijkheden die de gemeenteraden de komende periode gaan krijgen”. 

Zichtbaarheid

´Wat veel leden van onze vereniging zich misschien niet realiseren, is dat er ook een bureau van de vereniging is, waar men ook terecht kan met vragen.´ zegt Gerard Heetman, directeur van het bureau van Raadslid.Nu. Sinds medio 2013 is het bureau versterkt met een tweetal project-/communicatiemedewerkers. Zij zorgen dat de zichtbaarheid van de vereniging, met name via de website en door het organiseren van een groot aantal bijeenkomsten in 2014, wordt vergroot. ´Maar raadsleden kunnen ons via e-mail en de telefoon ook vragen stellen over vergoedingen van zowel raads- en commissieleden of van burgemeesters en wethouders. Bijvoorbeeld als een van die functionarissen vertrekt. We kunnen ook advies geven over integriteitsvragen en agressie en geweld. Bel maar gerust naar 070-3738195 of mail naar info@raadslid.nu. En natuurlijk sluit ik mij namens de bureaumedewerkers aan bij de wensen van onze voorzitter.´