Aanbesteden: maak gebruik van uw budgetrecht

Aanbesteden: maak gebruik van uw budgetrecht

Raadsleden mopperen vaak dat zij onvoldoende invloed kunnen uitoefenen op aanbestedingen. Maar vanuit zijn budgetrecht en verordenende bevoegdheid kan de raad bij specifieke inkoopprocessen wel degelijk beleidsmatige kaders stellen.

Tegelijk is het niet de bedoeling dat de raad op de stoel van het college gaat zitten. In het kader van de dualisering zijn aanbestedingen een taak van het college. Dat legt beleidsuitgangspunten vast in een Nota Aanbestedingsbeleid, samen met de ambtelijke regels en procedures voor de inkoop en de aanbesteding van werken, leveringen en diensten.

Selecteren van partners

De klachten van raadsleden over aanbestedingen zijn de afgelopen jaren vooral toegenomen rondom het selecteren van partners en samenwerkingsvormen in het sociaal domein. Maar ook bij incidentele kwesties zijn er discussies over inkoop. Recent onder meer rondom de inhuur van de externe programmadirecteur Lennart Booij van ‘Amsterdam 750’. Diens contract werd stilzwijgend verlengd.

Verordening inkoopprocessen

De gemeenteraad kan bij het vaststellen van de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, algemene kaders stellen ten aanzien van inkoopprocessen. Zo zegt artikel 212, 1e lid, Gemeentewet: "De raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast." Verder is het aan de raad om, op basis van zijn verordenende bevoegdheid, bij de vaststelling van de verordening (ex artikel 212 bij genoemd voorbeeldartikel 13a), aanvullende regels te stellen over de betrokkenheid van de raad bij het inkoopproces.  

Meer informatie

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft meerdere artikelen gepubliceerd over aanbestedingen, onder meer over het voorkomen van kostenoverschrijdingen