Aantal digitale raadsvergaderingen verdriedubbeld maar nog steeds een minderheid

Aantal digitale raadsvergaderingen verdriedubbeld maar nog steeds een minderheid

Na de eerdere verlenging van de spoedwet digitaal vergaderen blijkt dat momenteel 32% van de gemeenteraden digitaal vergadert.

De Nederlandse Vereniging van Raadsleden voerde deze week een steekproef uit onder 101 gemeenten om een idee te krijgen van de huidige staat van vergaderen. Uit de steekproef komt naar voren dat 32% van de raadsvergaderingen digitaal plaatsvindt. Er is een licht verschil tussen grote, middelgrote en kleine gemeenten.

Grote gemeenten                           31% digitaal

Middelgrote gemeenten                 38% digitaal

Kleine gemeenten                          25% digitaal

Hieruit blijkt dat kleine gemeenten net wat meer fysiek blijven vergaderen dan de grotere, vooral in vergelijking met middelgrote gemeenten.

Commissievergaderingen wel online

De cijfers schuiven enigszins wanneer er verder wordt gekeken dan de raadsvergaderingen. Van de 101 gemeenteraden in deze nieuwe steekproef vergaderen 32,5* raden digitaal, zeker geen meerderheid. Echter, de raadsvergaderingen zijn vaak de bijeenkomsten die als allerlaatst gedigitaliseerd worden.

Met name in grote gemeenten waar raadsvergaderingen nog fysiek plaats vinden, worden commissievergaderingen en dergelijken reeds online gehouden. Dit is het geval voor zeker 19 uit de 31 grootste gemeenten. In mindere mate gaat dit ook op voor middelgrote en kleine gemeenteraden.

Grote gemeenten

Zowel in de eerdere steekproef van september, als in de recente is er ook specifiek gekeken naar de 100.000+ gemeenten. Ten tijde van de vorige steekproef vergaderde van deze 31 gemeenten enkel Maastricht digitaal. De raad van Maastricht vergadert nu nog steeds online, maar heeft ervoor gekozen om de discussie over de programmabegroting in een fysieke vergadering van start te laten gaan.

Naast Maastricht wordt er nu ook vooral digitaal vergaderd in Eindhoven, Tilburg, Zwolle, Zoetermeer, Leiden, Dordrecht, Alphen aan den Rijn en Emmen. Sommige gemeenten die een deel van de vergaderingen fysiek houden doen dat zoals Ede. In Ede zijn de oordeelvormende raadsvergaderingen fysiek in de raadszaal met een woordvoerder per fractie om contact te minimaliseren. Informatieve bijeenkomsten en vergaderingen waarin gestemd en besloten wordt vinden digitaal plaats.

Ontwikkelingen september - oktober

Veel gemeenteraden gingen na de zomerreces weer fysiek vergaderen. In de steekproef van september onder ruim 150 gemeenten bemerkte de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden toen dat nog slechts 10% van de gemeenteraden digitaal vergaderde. Dit percentage is inmiddels verdriedubbeld met de aanscherping van de coronamaatregeling. Toch blijft nog bijna 70% van de Nederlandse  gemeenteraden fysiek bijeenkomen voor raadsvergaderingen.

*Sommige gemeenten vergaderen afwisselend digitaal en fysiek, wanneer het meer dan een enkele uitzondering betreft zijn deze gemeenteraden als half fysiek, half digitaal vergaderend gerekend. Ofwel “0,5” fysiek, “0,5” digitaal.