Actieplan verbetering positie raadsleden

Actieplan verbetering positie raadsleden

Er moet een actieplan komen met daarin een onderzoek naar de positie van raadsleden, programma’s voor bijscholing en een verdere uitwerking van raadslidvriendelijk personeelsbeleid. Dit staat in een motie van PvdA-Kamerlid Wolbert die is aangenomen door de Tweede Kamer.

De regering gaat daarom samen met de VNG een krachtig actieplan opstellen dat voor de zomer van 2016 af moet zijn. In het onderzoek naar de positie van raadsleden moet oog zijn voor de vraag of tijdsbesteding, de werkdruk, de verantwoordelijkheid en de beloning van raadsleden nog met elkaar in balans zijn. Daarnaast moeten er basis- en specialistische programma’s voor bijscholing en deskundigheidsbevordering zijn waar elk raadslid in Nederland expliciet voor wordt uitgenodigd. Ten slotte moet een verdere uitwerking van raadslidvriendelijk personeelsbeleid, bijvoorbeeld door flexibele werktijden voor raadsleden, in het plan staan.

Raadswerk verzwaard

Wolbert constateert dat door de decentralisaties en gemeenschappelijke regelingen het werk van gemeenteraadsleden fors is verzwaard, terwijl de maatschappelijke waardering van het raadswerk afneemt. Volgens Wolbert zijn de kwaliteit, integriteit en deskundigheid van het lokaal bestuur van groot belang voor het functioneren van de gemeente als eerste overheid. Het actieplan is volgens haar nodig om een cultuuromslag in de samenleving te bewerkstelligen die helpt de maatschappelijke waardering voor raadswerk te verhogen. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zal vanuit zijn rol, opkomende voor een sterke rol en positie van de raad en raadsleden, zijn bijdrage aan deze discussie leveren.