Adviezen, tips en een format voor grip van de raad op verbonden partijen

Adviezen, tips en een format voor grip van de raad op verbonden partijen

Raadsleden en gemeenteraden die meer grip en invloed willen hebben op zogeheten verbonden partijen, krijgen daarvoor een nieuw hulpmiddel. Het format verbonden partijen stelt raden en raadsleden in staat om beter zicht te krijgen en te houden op de regionale samenwerking in de vorm van verbonden partijen.

Het format verbonden partijen biedt kort en overzichtelijk twaalf onderdelen om als raad en raadsleden meer grip en daarmee invloed op verbonden partijen te hebben. Het betreft de volgende elementen: naam, rechtsvorm, vestigingsplaats, doelstelling en openbaar belang, relatie met beleidsprogramma, deelnemende partijen, bestuurlijk belang, financieel belang, vermogen, financieel resultaat, risico’s en ontwikkelingen. Het format verbonden partijen is ontwikkeld door het bureau OBMC uit Den Haag. Een verbonden partij is een vorm van een gemeenschappelijke regeling waarbij cruciaal is dat de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft.

Format toetssteen voor begroting en jaarrekening

Het toepassen van dit format stelt de gemeenteraad en raadsleden beter in staat om heldere informatie te krijgen over verbonden partijen. Het biedt een middel om te toetsen of alle belangrijke informatie in de gemeentelijke begroting en jaarrekening is opgenomen. Het format biedt bovendien mogelijkheden om in het overleg met het college tot meer transparante informatie van college naar de gemeenteraad te komen.

Zorgen over gemeenschappelijke regelingen

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft opdracht gegeven om het format te ontwikkelen vanwege het groeiend aantal gemeenschappelijke regelingen waarin gemeenten deelnemen. Raadsleden kijken met de nodige argwaan naar gemeenschappelijke regelingen. Zij zien deze als een bedreiging voor de lokale democratie en als een financieel risico. Dit blijkt uit de landelijke enquête die in januari 2014 is gepresenteerd. Tevens is gebleken dat de financiële informatie die aan raadsleden en gemeenteraden wordt geboden, incompleet is. Met het nu ontwikkelde format krijgen raadsleden en gemeenteraden een overzichtelijk hulpmiddel in handen om daar scherper op toe te zien. Ook biedt het format raadsleden de mogelijkheid om vragen aan het college te stellen om zo meer inzicht te krijgen in wat er in de gemeenschappelijke regeling gebeurt.

Voor het format verbonden partijen met de 12 onderdelen, de uitleg ervan en een voorbeeld, klik hier.

Voor wie meer informatie wil over de achtergrond en het ontstaan van het format verbonden partijen, kan hier klikken voor het gehele rapport dat door OBMC is uitgebracht.