Afspraken informatievoorziening door nieuwe college gemaakt?

DEN HAAG – Collegevorming en formatie zijn de periode waarin afspraken worden gemaakt waar vier jaar lang op wordt teruggegrepen. Hebt u als gemeenteraad afspraken gemaakt met het nieuwe college over de informatievoorziening?

Spelregels over hoe het nieuwe college en gemeenteraad met elkaar omgaan, kunnen het beste aan het begin van de periode worden gemaakt. Heeft de gemeenteraad aangegeven hoe en wanneer zij informatie krijgt? Hebt u als gemeenteraad aangegeven of u uitgebreide documenten wilt ontvangen of dat u korte, puntige stukken krijgt waarin het college de belangrijkste drie mogelijkheden schetst? Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat het raadswerk lichter en beter wordt wanneer het college duidelijke, puntige stukken schrijft.

Voorjaarsnota

In de spanningen van de coalitiebesprekingen kan het wel eens vergeten worden, maar een van de belangrijkste taken van de gemeenteraad is het vaststellen van de begroting. De begroting voor 2015 moet in november worden vastgesteld. Maar pas op, de voorbereidingen zijn al begonnen. In deze dagen komt de voorjaarsnota met daarin de financiële vertaling van de wensen uit het nieuwe coalitieakkoord. Hebt u als gemeenteraad de juiste vragen gesteld om dit proces proactief te sturen? Voor meer informatie, zie ook het raadsledenboek dat door Raadslid.Nu en kennispartner Deloitte is gemaakt en dat via alle raadsgriffiers is verspreid, klik hier.

Maatschappelijk vastgoed

Een probleem wat zeker zo groot is als de grondexploitatieproblematiek in de afgelopen twee raadsperioden is de kwestie van het maatschappelijk vastgoed. Hebt u als gemeenteraad in het nieuwe coalitieakkoord een afspraak gemaakt over hoe u als raad zicht krijgt op bezetting en kosten van gebouwen voor zorg, welzijn en sport? Wanneer u als raad wilt voorkomen dat er extra bezuinigd moet worden op de nieuwe zorg en welzijnstaken, ligt daar een kans, klik hier.

Controle op regionale samenwerking

De nieuwe taken voor zorg, jeugdzorg en participatie zullen vermoedelijk vooral door samenwerkende gemeenten worden uitgevoerd. Van u als raad wordt verwacht daar veel van te weten, maar het allerbelangrijkste is om als gemeenteraad de controle op de besteding van het publieke geld terug te pakken, zo bepleit de Maastrichtse hoogleraar Lokaal en Regionaal Bestuur, Klaartje Peters. Welke vragen de nieuwe raad aan de nieuwe coalitie kan stellen om meer greep op gemeentelijke samenwerking te krijgen, kunt u teruglezen in het artikel van Raadslid.Nu over Peters en in de bijdrage over grip krijgen op gemeenschappelijke regelingen.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 24 april 2014.

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Nog geen lid van de vereniging? Aanmelden kan hier