'Ambtenaren meer betrekken bij burgerparticipatie'

'Ambtenaren meer betrekken bij burgerparticipatie'

Bied meer ruimte voor inspraak en meespraak van inwoners, organiseer als raad een ideeënmarkt waarin bewoners met nieuwe ideeën en initiatieven kunnen komen en maak gebruik van een burgerpanel. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van een tussenrapportage over hoe in Barneveld vorm kan worden gegeven aan burgerparticipatie.

Door het coronavirus is het accent verschoven naar online participatie. Voorbeelden van deze participatie, waarin sprake was van hoge deelname, zijn de bijeenkomsten over de centrumvisie en afvalscheiding. Ook bij de uitvoeringsactiviteiten in de openbare ruimte wordt steeds intensiever geparticipeerd en worden inwoners betrokken bij de uitvoering. Om dit verder aan te moedigen moeten ambtenaren hierop getraind worden.

Raadstafel

Naast de intensivering van de participatie, is er geëxperimenteerd met een nieuwe vorm van in gesprek gaan met inwoners en stakeholders: de raadstafel. Deze raadstafels zijn bedoeld om met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen die in de gemeente spelen. Hierbij zal het voor burgers mogelijk zijn om aan te sluiten. Hoewel de eerste sessies raadstafels volgens de raadswerkgroep ietwat onwennig waren, hebben deelnemende raadsleden aangegeven vaker met de raad en burgers tegelijkertijd in gesprek te willen.

Aanbevelingen voor de raad

Er zijn diverse aanbevelingen opgesteld richting de raad die zich richten op zorgvuldigheid, goede voorbereiding en de invulling van de verschillende rollen:

  • Nog meer ruimte te bieden voor inspraak en meespraak. Een voorbeeld volgens het rapport zijn informele gesprekken buiten de commissievergaderingen.
  • Een ideeënmarkt te organiseren, waarin inwoners ideeën kunnen inbrengen als motie.
  • Gebruik te maken van een burgerpanel.
  • Inwoners themabijeenkomsten te laten organiseren om de raad van meer kennis te voorzien.

Meer burgerparticipatie 

In deze serie van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden inspiratie, tips, voorbeelden en artikelen over hoe raadsleden en gemeenteraden ruimte geven aan burgerparticipatie. Eerder verschenen: