Amsterdams raadsadvies: per raadscommissie twee begrotingsrapporteurs

Amsterdams raadsadvies: per raadscommissie twee begrotingsrapporteurs

DEN HAAG – Benoem per raadscommissie twee raadsleden als rapporteurs voor begrotingen, de zogeheten methode-Duisenberg van de Tweede Kamer. Breidt het inwerkprogramma voor raadsleden uit met scholing over het budgetrecht en de controlerende taak van de raad.    

De commissie beveelt verder aan om per raadscommissie twee raadsleden als rapporteurs voor begrotingen te benoemen. Daarnaast vindt de commissie het wenselijk dat scholing over het budgetrecht en de controlerende taak van de raad aan het inwerkprogramma van raadsleden moet worden toegevoegd. Dit zijn twee aanbevelingen die de enquêtecommissie uit de gemeenteraad van Amsterdam heeft gedaan aan de raad om meer grip en controle te krijgen op de gemeentefinanciën. De enquête is uitgevoerd nadat de raad in 2014 concludeerde dat het een janboel was met de financiële administratie bij de gemeente Amsterdam. De enquêtecommissie heeft in totaal vijftien aanbevelingen opgesteld om scherper zicht en controle op de financiële administratie te krijgen en te houden.

Zorgplicht

De raadscommissie pleit in haar eindrapport ‘Enquête financiële functie Amsterdam 2002-2014’ voor het invoeren van een zorgplicht voor de wethouder voor de gehele financiële situatie van de gemeente. Om meer orde op de financiële zaken te krijgen, zijn een aantal extra aanbevelingen gedaan. Spreek af wie waar verantwoordelijk voor is in het toezicht op financiën. Financiën moet, zolang de zaken niet op orde zijn, het belangrijkste onderdeel zijn van de betreffende wethouder. Investeer in de kwaliteit van de ambtenaren die werken in de financiële functie. Zorg voor structurele bestuurlijke aandacht door een transparante boekhouding. De commissie onderstreept dat de gemeenteraad zorgvuldiger moet omgaan met de behandeling van de jaarrekening in het kader van zijn controlerende en kader stellende taak. 

Adviezen voor het college

Voor het college wordt aanbevolen dat er een eigen programma voor doelmatigheidsonderzoeken moet komen. Verder moet de wethouder financiën als zwaartepunt de portefeuille financiën hanteren zolang de financiële situatie nog niet op orde is.

Controlerende taak

De controlerende taak van de raad verandert. In opdracht van Raadslid.Nu heeft de Twentse hoogleraar Bas Denters in november 2015 het rapport ‘controle en verantwoording in een veranderend lokaal bestuur’ daarover uitgebracht. Zie ‘Raad moet controle ook aan anderen overlaten’.

 Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 29 februari 2016 

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.  

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!