Asiel is een bevoegdheid van de raad

Asiel is een bevoegdheid van de raad

Het is niet de vraag waarom, maar hoe de raad kan worden meegenomen bij asielvraagstukken. Dat heeft niet alleen te maken met het vinden van een draagvlak voor het beleid. Abdullah Uysal: “De raad is het hoogste orgaan, dat zou de basis moeten zijn voor de asielopvang bij gemeenten”.

De vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden was één van de panelleden tijdens het VNG-congres ‘Van opvang t/m integratie’ dat verder bestond uit raadsleden Robbert Lievense (Schouwen-Duiveland), Simon Ceulemans (Rotterdam) en Daan Roovers (Raad Openbaar Bestuur).

Kaderstellende raad

Aanwezigen werden tijdens de sessie deelgenoot gemaakt van de ervaringen van raadsleden met dit precaire onderwerp. Duidelijk werd bovendien dat, ondanks het verschil in uitvoering tussen de gemeenteraden, een heldere en eenduidige boodschap werd geformuleerd door het panel. Zorg dat de raad tijdig betrokken wordt. Simon Ceulemans was daarin stellig: als vertegenwoordigers van de bevolking moet de uitspraak van (een meerderheid van) de raad leidend zijn.

Draagvlak

“Geef de raad in ieder geval een rol”, beargumenteerde Robbert Lievense. “De raad is bij uitstek geschikt om dit soort beleid aan de inwoners uit te leggen." Maar betrek ze ook "aan de voorkant”. Dit kwam in zijn gemeente tot uiting bij het vinden van een geschikte locatie voor de opvang van statushouders. De locatie, pal voor het gemeentehuis, was voortgekomen uit een voorstel van het presidium, werd vervolgens uitgedragen door raadsleden in hun rol als volksvertegenwoordigers, en uiteindelijk bepaald door inwoners.

Controlerende functie

Raadslid Abdullah Uysal ziet in zijn eigen Dordrecht een soortgelijke wisselwerking. Daar neemt het college een besluit, maar de raad participeert actief om te komen tot draagvlak voor het bestuurlijk vraagstuk. De gemeenteraad kan bovendien voorafgaand aan het besluit wensen en bedenkingen richting het college inbrengen. “De raad behoudt zo zijn controlerende functie." "Essentieel is welwillendheid van het college, en een goede verhouding met de ambtelijke organisatie die met de beleidsvoorstellen komt”.

Bij de uitvoering van het vraagstuk moet de gemeente voldoende ruimte krijgen om het naar eigen invulling vorm te kunnen geven. De raad speelt daarbij een essentiële rol, aldus Daan Roovers. Een behoefte die Roovers bovendien bij alle raadsleden in het panel zag terugkomen. Het maatschappelijk en politiek draagvlak voor opvang staat momenteel voortdurend onder druk. Dat is voor het gezag van de overheid niet bevorderlijk, waarschuwde Roovers.

Meer informatie

Het is niet de eerste keer dat raadsleden oproepen tot meer inspraak ten aanzien van asielopvang

Het voorstel van het college aan de gemeenteraad van Dordrecht met betrekking tot asielopvang kunt u hier terugvinden.

Het ROB publiceerde samen met de Adviesraad Migratie (ACVZ) een advies over de asielopvang. Deze publicatie kunt u hier terugvinden.