Beleidsruimte voor lokale overheid

Beleidsruimte voor lokale overheid

DEN HAAG- Gemeenten dienen ruimte te krijgen op het gebied van de lokale veiligheid om lokaal maatwerk met politie en justitie mogelijk te maken. Dit staat in het advies Nationaal investeren in lokaal veiligheidsbeleid van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob). 

Op verzoek van de Minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) heeft de Rob een strategische agenda voor lokale veiligheid opgesteld. De strategische agenda geeft weer aan welke voorwaarden er voldaan moet worden en welke thema’s in een dialoog tussen het Rijksniveau (minister van VenJ en de korpsleiding van de Nationale Politie), het openbaar ministerie en het regionale/lokale niveau besproken moeten worden om te komen tot een succesvol lokaal veiligheidsbeleid.

Ruimte lokale overheid

De srategische agenda met zeven agendapunten is geformuleerd op basis van gesprekken met onder andere vertegenwoordigers van gemeenten en gemeentebestuurders. Eén agendapunt stelt dat er ruimte moet zijn voor lokaal maatwerk met politie en justitie. Die ruimte zou kunnen bestaan uit de mogelijkheid om een afwijkend veiligheidsbeleid te voeren als gemeente. Om afwijkend beleid te kunnen voeren is het belangrijk dat de informatiepositie van gemeenteraden versterkt wordt. Zo kunnen de raden hun kaderstellende en controlerende rol beter waarmaken. Op dit moment is de beleidsinformatie van de politie teveel gericht op landelijke prioriteiten en te weinig analytisch. Hierdoor is deze informatie niet goed bruikbaar op lokaal niveau.

Integraal lokaal (veiligheids)beleid

Een ander agendapunt houdt de integraliteit van (veiligheids)beleid en komende decentralisaties in. Decentralisaties zijn een kans om als gemeente integraler te gaan werken. In belangrijke domeinen komt de beleidsontwikkeling voor het grootste deel lokaal te liggen. De samenhang in lokaal veiligheidsbeleid kan versterkt worden door de dwarsverbinding van deze belangrijke domeinen te ontwikkelen. Om te voorkomen dat gemeenten overvraagd worden door de vele nieuwe verantwoordelijkheden, is het van belang om het lokale bestuur te versterken en dan vooral de gemeenteraad.

Alle agendapunten en de gehele bijdrage van het Rob aan de strategische agenda voor lokale veiligheid kunt u hier vinden.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 7 januari 2015.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu