Bijeenkomsten: Raadsleden in gesprek over hun rol

DEN HAAG - Raadsleden hebben een belangrijke en verantwoordelijke rol in ons democratisch bestel die tevens aan de nodige veranderingen onderhevig is. Denk hierbij onder meer aan de nieuwe en veranderde opgaven van gemeenten als gevolg van de decentralisaties en de veranderende verhoudingen en verwachtingen tussen burgers en gemeente. Om raadsleden daarin te ondersteunen en hun positie te verstevigen worden lokaal en regionaal bijeenkomsten genaamd ‘Raad in Beraad’ aangeboden. 

De gesprekstafels ‘Raad in Beraad’ worden georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met de VNG, Raadslid.Nu en de Vereniging van Griffiers. In de bijeenkomsten gaan raadsleden aan de hand van eigen (lokale) casuïstiek of dilemma’s met elkaar in gesprek over thema’s die te maken hebben met de vraag hoe je je rol als raadslid effectief kunt invullen. Het gaat om hoe je omgaat met thema’s als: signalen over individuele gevallen die raadsleden via de band bereiken, eigen kracht van burgers en burgerinitiatieven, maatschappelijke druk  en de sturing van regionale samenwerkingsverbanden.

Actieplan Versterking positie raadsleden
De bijeenkomsten ‘Raad in Beraad’ maken onderdeel uit van het ‘Actieplan Versterking positie raadsleden’ dat is opgesteld om de positie van raadsleden te versterken en is uitgewerkt in de vorm van verschillende bijeenkomsten. Het aanbod (20 bijeenkomsten) is beschikbaar van november 2016 tot eind 2017. De bijeenkomsten worden in overleg met de deelnemende gemeente(n) voorbereid en begeleid door adviseurs van WagenaarHoes. WagernaarHoes ondersteunt bedrijven en overheden bij complexe organisatieveranderingen en vraagstukken op het gebied van strategievorming, leiderschapsontwikkeling en organisatieontwikkeling.

Meer informatie
Voor meer informatie over de gesprekstafels ‘Raad in beraad’ klikt u hier. In deze link staat ook aangegeven hoe u zich kunt opgeven voor een intakegesprek.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 24 november 2016

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn).

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.    

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier