Collegeonderhandelingen: telt veiligheid nog mee?

Collegeonderhandelingen: telt veiligheid nog mee?

DEN HAAG – Ook in uw gemeente wordt geschreven aan een nieuw coalitieakkoord. Is daarin ook aandacht voor het onderwerp veiligheid? Wat betekenen bezuinigingen op sociale taken, zorg en welzijn voor de veiligheid in wijken en buurten? Raadsleden en de raad moeten er voor zorgen dat er voldoende agenten zijn voor openbare orde, veiligheid en leefbaarheid in buurten en wijken.

Uiterlijk eind dit jaar moet de gemeenteraad een integraal regionaal veiligheidsplan vaststellen. Hierin staat per gemeente welke behoefte er aan politie is om de veiligheid in wijken en buurten te verzorgen, maar ook voor de inzet van politie bij evenementen. Het regionaal veiligheidsplan wordt voor vier jaar vastgesteld. De veiligheidsprioriteiten per gemeenten worden dus vastgesteld door de gemeenteraad. De burgemeester onderhandelt er over met zijn collega-burgemeesters in elke veiligheidsregio.

Vier regionale congressen veiligheid

Om gemeenteraden en raadsleden een effectieve rol bij het opstellen van het veiligheidsplan te laten vervullen, organiseert Raadslid.Nu komende zomer vier regionale congressen over veiligheid. Daarin komen vragen aan de orde als welke rol kunnen raadsleden spelen bij het organiseren van de veiligheid in hun gemeente? Hoe en op welke wijze kan de raad aangeven welke maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid en leefbaarheid in wijken, buurten en dorpen te organiseren, bijvoorbeeld tegen de overlast van wietplantages? De bijeenkomsten vinden plaats in Helmond, Haren (Groningen), Apeldoorn en Leidschendam-Voorburg (zie het eerdere bericht over de data van deze bijeenkomsten).

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de informatie die van belang is voor het thema veiligheid opgeschreven. Volgens de VNG is veiligheid een zaak van burgemeester en college. Daarmee is het dus ook een onderwerp van de gemeenteraad. 

Sociaal domein

De focus in de collegeonderhandelingen lijkt uit te gaan naar het beschikbare budget in het sociaal domein, voor de nieuwe taken die gemeenten krijgen van het Rijk. Wanneer zorgbeleid ineffectief is kan dat gevolgen hebben voor het lokale veiligheidsbeleid. Gemeenteraden kunnen daarom in de coalitieakkoorden afspreken om een verbinding te maken tussen het lokaal veiligheidsbeleid (het integraal veiligheidsplan) en het lokale zorgbeleid (het wmo-beleidsplan). Hierdoor kunnen het veiligheids-en zorgbeleid elkaar waar mogelijk versterken.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 8 april 2014.

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Nog geen lid van de vereniging? Aanmelden kan hier