De griffier coach van het raadslid

De griffier coach van het raadslid

De griffier kan als coach voorzien in het belang en de behoefte van raadsleden aan ondersteuning om hun raadswerk beter te doen. In ondersteuning gaat het niet alleen om kennisoverdracht en het vergroten van de eigen vaardigheden. Het gaat ook om het ondersteunen en het faciliteren van het leer- en ontwikkelproces van raadsleden zodat raadsleden beter toegerust worden. Juist daar kan de griffier als coach behulpzaam zijn.

De uitsluitend klassieke aanpak van de griffier in de ondersteuning van raadsleden volstaat niet meer. De Amsterdamse raadsgriffier schrijft dit in “De griffier als coach?’, een artikel gebaseerd op haar masteronderzoek over coaching. Raadsleden hebben meer nodig dan ondersteuning om de kennis te vergroten. Raadsleden dienen te worden gefaciliteerd op hun leer- en ontwikkelingsproces. Coaching is daarvoor geschikt want dat gaat een slag dieper dan vragen beantwoorden over het politiek handwerk. Coaching gaat namelijk, zo beschrijft Pe, niet zozeer over het geven van antwoorden op vragen, maar op het faciliteren van het leer- en ontwikkelingsproces van raadsleden.

Vereisten voor coaching door griffier

Om raadsleden te faciliteren in het leer- en ontwikkelingsproces is het gewenst dat een coach kennis en ervaring heeft van het politieke bedrijf en de omgeving waarin raadsleden opereren. De coach moet oog en oor hebben voor het spanningsveld van politici, leiderschap en macht. Bovendien moet de coach begrijpen dat het verschil maakt of een raadslid lid is van de oppositie of coalitie en/of hij lid is van een grote, middelgrote of kleine fractie. Daarnaast dient de coach ook te beseffen dat er een complexe verhouding bestaat tussen raadsleden en de media.

Coaching binnenskamers

De griffier voldoet aan de vereisten om raadsleden te coachen. De griffier fungeert namelijk als onpartijdige vraagbaak van raadsleden. De griffier is gemakkelijk bereikbaar en ook qua kosten minder duur dan een externe coach. Bovendien moeten raadsleden er op kunnen vertrouwen dat wat met de griffier wordt besproken binnenskamers blijft. ‘Voor raadsleden is het daarom een kleine stap wanneer zij zich tot de griffier wenden voor een meer persoonsgerichte ondersteuning in de vorm van coaching”, concludeert Pe.

De coachende rol van de griffier beperkt zich tot adviseren. Daarnaast dient de griffier altijd te beseffen dat hij/zij er is voor de gemeenteraad als geheel.

Coachingopleiding voor griffiers

Marijke Pe sluit haar onderzoek af met een drietal aanbevelingen:

  1. Laat gemeenteraden samen met hun griffiers bezien hoe zij de ondersteuning aan individuele raadsleden kunnen versterken;
  2. Pas de ambtsinstructie aan de griffier aan als de gemeenteraad besluit tot het mogelijk van coaching aan raadsleden;
  3. Laat de Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden het initiatief nemen om een specifieke coachingopleiding voor griffiers te ontwikkelen.

U kunt hier het artikel “De griffier als coach?" van de Amsterdamse raadsgriffier Marijke Pe lezen.