De spoedwet digitale besluitvorming in 10 kernpunten

De spoedwet digitale besluitvorming in 10 kernpunten

De spoedwet digitale besluitvorming voor de gemeenteraad is vandaag ter goedkeuring voorgelegd aan de Tweede Kamer. De vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies kunnen, wanneer de Tweede en Eerste Kamer met de door de minister gevraagde spoed instemmen, vanaf eind volgende week op een wettelijke basis digitaal worden gehouden en met digitale stemmingen.

Het spoedwetsvoorstel digitale besluitvorming voor gemeenteraden en andere decentrale volksvertegenwoordigingen is vandaag door minister van Binnenlandse Zaken Knops naar de Tweede Kamer gestuurd. De kernpunten uit het wetsvoorstel zijn:

  1. De spoedwet geldt voorlopig tot 1 september 2020. Daarna is het mogelijk om de termijn van de spoedwet te verlengen met telkens twee maanden;
  2. Digitale besluitvorming is geen verplichting. Wanneer gemeenteraden van mening zijn dat zij fysiek kunnen vergaderen, heeft dat de voorkeur;
  3. Voor een digitale vergadering moet meer dan de helft van het aantal raadsleden aanwezig zijn, wil er sprake zijn van een rechtsgeldige bijeenkomst;
  4. De digitale vergadering van de raad moet door de bevolking op afstand middels een live-verbinding kunnen worden gevolgd;
  5. Een digitale raadsvergadering kan alleen doorgaan wanneer elk raadslid afzonderlijk digitaal toegang heeft tot de beraadslagingen en de stemming;
  6. Een digitale raadsvergadering vereist ook dat alle raadsleden zichtbaar en hoorbaar kenbaar zijn op een manier dat hun identiteit kan worden vastgesteld;
  7. Bovendien gaat een digitale raadsvergadering alleen door als de voorzitter in staat is de orde te handhaven;
  8. Digitale besluitvorming kan plaatsvinden in de digitale vergadering voor onderwerpen waarvoor geen geheime stemming nodig is.
  9. Stemming met stembriefjes is ook mogelijk. De stembriefjes worden dan door ieder raadslid persoonlijk, per koerier of per brief ingeleverd bij de griffie na afloop van een digitale vergadering. De echtheid van de stem moet dan door de voorzitter kunnen worden gecontroleerd;
  10. De spoedwet om tot digitale beraadslaging en wettelijk goedgekeurde digitale besluitvorming toe te komen, is ook toe te passen voor de bijeenkomsten, die hun basis vinden in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR).

Het gehele wetsvoorstel inclusief Memorie van Toelichting kunt u hier vinden: Tijdelijke wet digitale besluitvorming.