De verbindende rol van de gemeenteraad

De verbindende rol van de gemeenteraad

Gemeenteraden kunnen de samenleving veel beter dienen dan ze denken. Daarvoor is meer oog voor de samenleving nodig en een hardere opstelling richting het college.

De gemeenteraad moet zich vaker hard opstellen naar het college, in combinatie van een zachte houding naar de samenleving.

Verbinder

Daardoor zou de raad de rol van verbinder tussen college en samenleving beter kunnen vervullen.  Dit betekent dat de raad initiatief moet nemen, bijvoorbeeld de durf tonen om het college een eigen agenda op te leggen. Maar heeft de raad een groot zelfbewustzijn, dan zou hij ook bepaalde zaken juist aan het college over moeten laten.

Draagvlak

Daarvoor is het wel belangrijk dat de raad de eigen zwakheden kent en daarvoor de onderlinge samenwerking zoekt. Voldoende draagvlak voor raadsleden is van cruciaal belang voor een raad die een meer verbindende rol wil bekleden.

Aanbevelingen

  • Breng in kaart hoe hard of zacht de gemeenteraad zich opstelt. Inventariseer binnen de eigen raad hoe men zich in het verleden heeft opgesteld richting college en de inwoners. Luistert de raad naar de ideeën van de burger of laat hij zich leiden door strikt vastgelegd beleid van het college?
  • Breng in kaart of er veranderingen noodzakelijk zijn in de rolopvattingen van de gemeenteraad. De raad hoeft niet bij ieder onderwerp even dominant aanwezig te zijn. Ga na of de raad daar zijn momenten goed in kiest. Moet de raad initiatief nemen in andere thema’s, is er genoeg ruimte voor eigen initiatief van inwoners?
  • Bespreek wie de voortrekker is van de positie van de gemeenteraad. Als die positie slechts door een (klein) deel ervan gedragen wordt, is een verbindende rol van de raad tot mislukken gedoemd. De vraag is daarom wie is in essentie verantwoordelijk voor de positie van de gemeenteraad.

Meer informatie

Als hulpmiddel voor kandidaat-raadsleden is er een nieuw overzichtelijk online handboek boordevol met tips en aanbevelingen voor en over succesvol raadswerk. Deze online zogeheten Wegwijzer geeft op belangrijke thema’s en onderwerpen schematisch en praktisch tips en aanbevelingen. De Wegwijzer 2022-2026 is samengesteld door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, in samenwerking met de Vereniging van Griffiers, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Diverse andere partners en raadsleden hebben bijdragen geleverd. Het handboek is ook online beschikbaar.