Drie essentiële voorwaarden voor het slagen van een jongerenraad

Drie essentiële voorwaarden voor het slagen van een jongerenraad

Een jongerenraad is pas succesvol binnen de gemeente als er aan drie essentiële voorwaarden is voldaan, namelijk representatieve afspiegeling, helderheid over de doelstellingen en gemeentelijk ondersteuning die inspeelt op de stijl van jongeren. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van pedagogisch wetenschapper Dana Feringa voor de Universiteit van Amsterdam. Voor haar onderzoek voerde Feringa gesprekken met beleidsambtenaren, leden en begeleiders van jongerenraden en liep zij mee met een aantal jongerenraden.

Op dit moment zijn er meer dan honderd jongerenraden in  Nederland. Deze jongerenraden functioneren met wisselend succes en sterven veelal een stille dood. De oorzaak van dit wisselende succes van jongerenraden ligt allereerst in het representatieve karakter van een jongerenraad. Feringa benadrukt tegenover VNG Magazine dat het belangrijk is om inzicht te hebben in de verschillende definities van representatie. ‘Wil je dat de jongerenraad een exacte afspiegeling is van de jongeren in de gemeente? Is een raad representatief doordat hij is ontstaan door democratische verkiezingen? Of is het genoeg dat de achterban zich vertegenwoordigd voelt?’. Volgens Feringa kan, door bewustwording van deze verschillende definities, een jongerenraad veel meer kanten op.

Doelstellingen

Daarnaast ligt een belangrijke oorzaak  voor het succes van een jongerenraad in de doelstellingen van de jongerenraad en de aannames daarover. Feringa stelt in VNG Magazine dat betrokken partijen er vaak vanuit gaan dat de doelstellingen voor alle betrokken partijen gelijk zijn. In de praktijk blijkt dit echter niet het geval te zijn en ontstaan er strubbelingen. ‘Beleidsambtenaren willen vooral draagvlak voor hun beleid en verantwoordelijkheidsgevoel creëren bij jongeren, terwijl begeleiders vooral willen dat de jongeren zich ontwikkelen en invloed kunnen uitoefenen. De jongeren zelf willen vooral een leuke tijd hebben waarin ze wellicht ook nog iets leren’ zegt Feringa hierover.

Stijl

Als laatste is het volgens Feringa essentieel om oog te hebben voor de stijl waarmee jongeren zich in een raad organiseren. Feringa constateert dat de jongeren enorm gemotiveerd zijn, maar hun  feitelijke acties daarentegen zijn vaak ongericht. ‘Ze denken en handelen veelal ad hoc en weten vaak niet hoe ze zaken moeten aanpakken.’ Feringa adviseert om goede steun en begeleiding vanuit de gemeente of een welzijnsorganisatie die aansluit bij de specifieke behoeften van de desbetreffende groep jongeren te bieden. Als niemand een jongerenraad de weg wijst, bestaat het gevaar dat ze te intern gericht blijven.