Drie euro per inwoner voor gemeenschappelijke VNG-dienstverlening

Drie euro per inwoner voor gemeenschappelijke VNG-dienstverlening

Een bijdrage van drie euro per inwoner vraagt de VNG van alle gemeenten voor het organiseren van gezamenlijke gemeenschappelijke dienstverlening. In totaal gaat het om ruim 52 miljoen euro voor het zogeheten Fonds GGU (Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering). Dit punt staat op 5 juni in Barneveld op de agenda in Algemene Ledenvergadering.

Gemeenteraden hebben evenals colleges van burgemeesters en wethouders een brief over dit voorstel begin deze maand ontvangen van de VNG. De bedoeling is dat het voorstel wordt besproken in colleges en in de gemeenteraad zodat elke gemeentelijke afvaardiging weet hoe er namens de eigen gemeente gestemd dient te worden.

Gemeentelijk fonds

Tot kort geleden was er voor vele gemeenschappelijke gemeentelijke taken sprake van een zogeheten uitname uit het gemeentefonds. In 2017 hebben gemeenten zelf gekozen voor een gezamenlijke gemeentelijke uitvoering (GGU); dit biedt gemeenten de mogelijkheid om beter gezamenlijk te werken op onderdelen waar een gemeente zelf geen beleid voor heeft. Deze aanpak biedt meer ruimte biedt voor lokaal maatwerk. 

Voor 2020 wordt ook een financiële bijdrage van 52,3 miljoen euro gevraagd van alle gemeenten, wat een bijdrage betekent van drie euro per inwoner voor de collectieve dienstverlening van gemeenten. Het moet er toe leiden dat bij voorbeeld de telefoonkosten voor een gemeente door collectieve inkoop lager worden. Het moet er ook toe leiden dat de administratieve lasten voor het verwerken van gegevens in het sociaal domein lager worden door het organiseren van 1 gezamenlijk gegevensknooppunt voor alle gemeenten.

Verbindend verklaren

Tegelijkertijd blijft het uitgangspunt dat gemeenten zelf blijven beslissen of zij onderwerpen gezamenlijk willen organiseren. “Lokaal wat kan en collectief wat moet, blijft ook de komende bestuursperiode ons uitgangspunt.” De ledenvergadering van de VNG kan daarom standaarden verbindend verklaren voor alle gemeenten, zo blijkt uit de nieuwe verenigingsstrategie van de VNG. “Voor de overige gezamenlijke activiteiten geldt dat individuele gemeenten er voor kunnen kiezen of en hoe zij hieraan deelnemen”.

Versterking rol raad

De VNG onderschrijft in de nieuwe verenigingsstrategie de belangrijke rol van de gemeenteraad. “De aandacht voor de participatieve democratie is essentieel maar kan en mag de rol van de raad niet uithollen.” Tegelijkertijd bepleit de VNG ook solidariteit tussen gemeenten om te voorkomen dat het Rijk gemeenten taken oplegt, bijvoorbeeld op het terrein van de regionale energietransitie. De VNG wil dat gemeenten samen een bijdrage leveren om de klimaatdoelstellingen van het kabinet te realiseren en wil voorkomen dat gemeenteraden alleen kiezen voor lokale energievoorziening en geen bijdrage willen leveren voor de energievoorziening van andere gemeenten. Er komt daarom geld zodat gemeenteraden met inwoners het gesprek kunnen voeren om het draagvlak voor extra energievoorzieningen voor andere gemeenten kunnen vergroten.

Informatie

Voor wie wil weten wat het Fonds GGU sinds 2018 heeft gedaan, heeft de VNG een verantwoording toegestuurd aan alle gemeenten.