Duidelijke kaders ontbreken bij inwonersparticipatie

Duidelijke kaders ontbreken bij inwonersparticipatie

In de gemeente Heerde zijn er geen concrete uitgangspunten voor inwonersparticipatie beschikbaar. Tot die conclusie komt de rekenkamercommissie naar aanleiding van een onderzoek waarin gekeken  is hoe de gemeente met burgerparticipatie omgaat. Dit zorgt ervoor dat er op verschillende manieren richting gegeven wordt aan de inwoners, bij de totstandkoming en uitvoering van beleid.

In het onderzoek: “Inwonersparticipatie in Heerde” is vastgesteld dat er binnen de raad van Heerde een groot draagvlak bestaat voor het vergroten van de inbreng van inwoners bij de totstandkoming van beleid. Ondanks het grote draagvlak komt tegelijkertijd naar voren dat uitgangspunten met betrekking tot interactie met de inwoners vooralsnog niet zijn uitgewerkt in beleidsregels of werkprocessen voor participatie. Er bestaat wel een visie, maar deze bestaat alleen op papier.

Besluitvorming onvoorspelbaar

Hierdoor wordt er op verschillende manieren richting gegeven aan het betrekken van de inwoners bij de totstandkoming en uitvoering van beleid. Bij grote en aansprekende projecten wordt de raad meestal wel vooraf op de hoogte gesteld. Maar bij andere projecten wordt de raad achteraf geïnformeerd over de inbreng vanuit de gemeenschap. Dit zorgt ervoor dat besluitvorming door de gemeenteraad betrekkelijk onvoorspelbaar is waarbij raadsleden zich in hun oordeel mede laten beïnvloeden door specifieke gebeurtenissen of (actieve) burgers.

Verschillende participerende inwoners nemen waar dat de gemeente van goede wil is, toch is het algemene beeld dat de gemeente geregeld inwoners teleurstelt die betrokken zijn in participatietrajecten. Geregeld wordt gesteld dat de gemeente vooral de inwoners informeert, maar dat er weinig ruimte is voor inwoners om aanpassingen in beleidsvoornemens door te voeren. Het gebrek aan duidelijkheid leidt er vervolgens toe dat de gemeente toezeggingen niet altijd nakomt, met name over het tijdig informeren van betrokkenen.

Aanbevelingen Rekenkamer:

  • Investeer in de discussie over de uitgangspunten van het beleid over inwonersparticipatie en neem daarbij ook de consequenties voor de uitvoering in overweging
  • Heb in het bijzonder aandacht voor de rollen en verantwoordelijkheden voor de raad en maak afspraken over het moment en de wijze waarop de raad over participatie geïnformeerd wordt
  • Maak onderling afspraken over de invulling van die rollen en verantwoordelijkheden in de praktijk
  • Volg en bespreek de ontwikkelingen en ervaringen met inwonersparticipatie en gebruik de inzichten voor het versterken van de eigen verantwoordelijkheden.

Meer burgerparticipatie 

In deze serie van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden inspiratie, tips, voorbeelden en artikelen over hoe raadsleden en gemeenteraden ruimte geven aan burgerparticipatie. Eerder verschenen:

Burgerparticipatie moet geen speeltje zijn van hoger opgeleiden

Rekenkamer: inwoners meer betrekken bij het maken van plannen.

Inspreken bij de raadsvergadering is mosterd na de maaltijd.

Burgerparticipatie als oplossing en probleem. 

Dorpsbewoners Odijk en raad Bunnik werken samen

Na kritiek ‘kavelgate’ zet college Pijnacker-Nootdorp in op burgerparticipatie

Burgerparticipatie moet 'een-tweetje' voorkomen