Een griffiersprofiel voor een sterkere positie van de raad

Een griffiersprofiel voor een sterkere positie van de raad

Eén griffiersprofiel zodat de griffier op voet van gelijkwaardigheid met gemeentesecretaris en burgemeester de belangen van de raad kan dienen. Dat is de basisgedachte van het advies voor het toepassen van 1 griffiersprofiel door de werkgeverscommissie uit de gemeenteraad. Een brief over dit profiel is door de Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden aan alle leden van de werkgeverscommissies uit de raad toegestuurd.

De brief bevat ook profielen voor de andere medewerkers van de griffie: te weten de functies van commissiegriffier/raadsadviseur, communicatieadviseur griffie, griffiemedewerker en officemanager griffie.

Salarisschaal

Onderdeel van de brief is ook een nieuwe financiele waarderingssystematiek van de griffier. In dit nieuwe systeem wordt rekening gehouden met de specifieke rol van de griffier en het krachtenveld waarin de griffier opereert. Juist deze aspecten krijgen meer waardering. De brief geeft aan hoe de raad de waardering van de griffier (salarisschaal) kan uitvoeren. De verantwoordelijkheid voor de indeling van de salarisschaal is een aangelegenheid van de gemeenteraad als werkgever.

Griffier als gelijkwaardige partner

Voorzitter Renee Wiggers van de Vereniging van Griffiers en voorzitter Mark den Boer van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden roepen in de brief de werkgeverscommissie op oog te hebben voor de specifieke positie van de griffier als eerste ondersteuner van de gemeenteraad. “Naast politieke sensitiviteit is veel initiatief vereist op snijvlak tussen raad, college en ambtelijke organisatie, met het daarbij behorende afbreukrisico. Griffiers hebben regulier overleg met de burgemeester en de gemeentesecretaris in de gemeentelijke driehoek. Het is voor de gemeenteraad dan ook van belang dat de griffier als ondersteuner van de raad voldoende positie krijgt om als gelijkwaardige partner in de driehoek te functioneren”, aldus de brief aan de werkgeverscommissies uit de gemeenteraad.

HR21

De brief van de Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vormt het vervolg op de bericht aan de gemeenteraden van oktober 2015 toen de raden is verzocht te wachten met het invoeren van het functiewaarderingssysteem HR21 voor de griffie. HR21 is in 2011 door de VNG ingevoerd. Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden waren met dat systeem van de VNG ontevreden. Dat functiewaarderingssysteem hield onvoldoende rekening met het indelen en waardering van de griffier op voet van gelijkwaardigheid met zijn partners, in het bijzonder de gemeentesecretaris. De Vereniging van Griffiers heeft daarop een nieuw profiel laten opstellen en dat heeft geleid tot de keuze voor één profiel voor de griffier, net zoals dat ook geldt voor de gemeentesecretaris. Uitgangspunt is dat de taken die in de profielen staan beschreven door iedere griffier vervuld worden, maar dat de mate waarin (hoeveel, hoe vaak) kan variëren per gemeentegrootte of behoefte van de raad. Daarnaast zijn er profielen opgesteld voor de functies van commissiegriffier/raadsadviseur, communicatieadviseur griffie, griffiemedewerker en officemanager griffie.

Verantwoordelijkheid raad

De werkgeverscommissies zijn niet verplicht om deze nieuwe profielen over te nemen. Zij hebben de vrijheid, vanuit hun verantwoordelijkheid als werkgever van de griffier om met de profielen in de hand met zowel de afdeling hrm van de gemeente als met de eigen griffier in gesprek te gaan over de gewenste invulling van het ambt. De profielen en het overzicht zijn bedoeld om (het gesprek over) de inschaling te faciliteren. “Dat betekent ook dat de raad niet verplicht is het door het college gehanteerde functiewaarderingssysteem en de daarbij behorende, door de gemeente gekozen conversietabel te volgen”, zo schrijven de voorzitters van de Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Voor de volledige brief aan de werkgeverscommissie klik hier.

Verzet VNG

De VNG is het oneens met de brief. De koepelorganisatie vindt dat het eigen HR21-systeem aansluit bij de bestaande werkelijkheid dat griffiers overal op verschillende wijzen hun ambt invullen en er niet van uitgaat dat er 1 indelingssysteem zou moeten zijn voor alle griffiers. De VNG adviseert daarom als eigenaar en beheerder van het functiewaarderingssysteem HR21 dat alle functies op de griffie van gemeenten kunnen worden gekoppeld aan het HR21-systeem. Daar waar het betreft het griffiepersoneel, is het volgens de VNG wel aan de werkgeverscommissie van de raad om te bepalen welk profiel of normfunctie het meeste past op de feitelijke situatie waarbij kan worden gekozen uit profielen uit HR21, de profielen van de Vereniging van Griffiers en een lokaal profiel. De reactie van de VNG is te lezen door hier te klikken.

Meer informatie

Op de website van de vereniging (www.griffiers.nl) is een lijst opgenomen van vragen en antwoorden. Bij vragen is het bureau van de Vereniging van Griffiers beschikbaar via info@griffiers.nl. Het onafhankelijke Adviesbureau De Jongh uit Middelburg heeft de VvG begeleid in het opstellen van de profielen. De heer L. de Jongh (www.adviesbureaudejongh.nl, lou@adviesbureaudejongh.nl, 06-53964379) is beschikbaar om vragen over het profiel van de griffier en de functiewaardering te beantwoorden.

Werkgeverscommissies kunnen zich voor meer informatie ook wenden door een mail aan info@raadsleden.nl.