Evaluatie van de burgemeester is een samenspel raad en griffie

Evaluatie van de burgemeester is een samenspel raad en griffie

Het functioneren van de burgemeester, de voorzitter van de gemeente en gemeenteraad, is in bijna alle gemeenten (89%) onderwerp van gesprek in jaarlijkse klankbordgesprekken.

Voor bijna driekwart van de gemeenten (72%) geldt dat deze gesprekken gevoerd worden door de raadsleden die eerder deel uit hebben gemaakt van de vertrouwenscommissie, die de selectie en de benoeming van de burgemeester voorbereidde.

Ook de griffier speelt een belangrijke rol: in 88% van de gemeenten is de griffier één van de initiatiefnemers tot het overgaan van de jaarlijkse evaluerende gesprekken. Dat blijkt uit een enquête gehouden onder 178 griffiers over de klankbordgesprekken door de raad met de burgemeester in hun gemeente.

Onderzoek klankbordgesprekken

Dit onderzoek is uitgevoerd door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, vanwege de wens van de commissarissen van de Koning en het ministerie om meer helderheid te krijgen over de wijze waarop gemeenteraden het functioneren van de burgemeester beoordelen.

Sinds 2002 wordt de burgemeester geselecteerd door de gemeenteraad, op basis van gesprekken en selectie door de vertrouwenscommissie uit de raad. De raad beslist ook als werkgever over de vraag of de burgemeester in aanmerking komt voor herbenoeming.

Rol van de provincie

Daarnaast is er gevraagd naar de rol van de provincie, en in het bijzonder de commissaris van de Koning. Uit het onderzoek blijkt dat griffiers tevreden zijn over de ondersteuning van klankbordgesprekken vanuit de provincie: in de gemeenten waar er sprake is van enige vorm van ondersteuning vanuit de provincie, geeft slechts twee procent aan dat dit onvoldoende is.

Dat beeld wordt grotendeels bevestigd bij het proces van herbenoeming. Voor meer dan driekwart van de griffiers is de huidige bijdrage van de commissaris voldoende. Slechts vijftien procent is ontevreden over deze bijdrage.

Rapportage enquête

Voor de volledige rapportage van de enquête kunt u hier klikken.

Raadsleden of griffiers die willen weten hoe over de organisatie, voorbereiding en ondersteuning van klankbordgesprekken in hun provincie wordt geoordeeld, vinden toegevoegd een uitsplitsing van alle antwoorden per provincie.

Meer informatie

Over de rol van de raad tijdens de procedure voor benoeming en herbenoeming van de burgemeester, kunt u hier meer informatie vinden.