Externe voorzitter maar korte termijn verlichting

Externe voorzitter maar korte termijn verlichting

Als het commissievoorzitterschap niet meer door raadsleden hoeft worden ingevuld, zal het op korte termijn bij kunnen dragen aan de verlichting van de werkdruk van raadsleden. Het initiatiefwetsvoorstel hierover komt ook tegemoet aan de wens om meer ruimte te bieden voor lokaal maatwerk.

De Kamer stelde minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vragen over het wetsvoorstel om het verplicht commissievoorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden af te schaffen. Dit wetsvoorstel is een initiatief van de Kamerleden Van den Bosch (VVD) en Van der Molen (CDA). In de beantwoording van de vragen gaat de minister in op een aantal zaken:

Lokaal maatwerk

Als een gemeenteraad ervoor kiest om iemand van buiten de raad te benoemen als commissievoorzitter, dient de raad zelf de bezoldiging en functievereisten vast te stellen. De zeggenschap over de voorzitter ligt namelijk bij de gekozen volksvertegenwoordiging. Dit initiatiefwetsvoorstel probeert hiermee de gemeenteraad ruimte te geven voor meer lokaal maatwerk.

Onverenigbaar

Verder stelt het initiatiefwetsvoorstel voor om in de wet op te nemen dat de functies (ambten) die onverenigbaar zijn met het raadslidmaatschap, ook niet kunnen worden bekleed door voorzitters van raadscommissies die geen raadslid zijn. Indien gemeenteraden het nodig achten, kunnen er aanvullende regels worden gesteld bij de verordening.

Korte termijn verlichting

Door de groeiende verantwoordelijkheden, taken en werkdruk van gemeenten en raadsleden heeft de Kamer zorgen over het functioneren van de gemeenteraad. Het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden zorgt ervoor dat de werklast slechts op korte termijn wordt verminderd.
Er moet meer gedaan worden dan slechts op één onderdeel een wetswijziging. In brede samenspraak met het decentraal bestuur werkt het ministerie aan een ‘Agenda versterking positie gemeenteraden’. In deze agenda zal worden ingezet op toekomstgerichte en samenhangende maatregelen om de positie van raden te versterken, zodat raadsleden hun rollen adequaat kunnen uitoefenen.

Meer informatie

Beantwoording Kamervragen over voorstel afschaffen verplicht commissievoorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden

Commissievoorzitterschap steeds lastiger met raadswerk te combineren

Externe voorzitter raadscommissie stap dichterbij

Niet-raadslid als commissievoorzitter mogelijk