Fonds toerusting gemeenteraadsleden

Fonds toerusting gemeenteraadsleden

Richt een Fonds voor de toerusting van gemeenteraadsleden op voor kennisontwikkeling en toerusting van raadsleden en gemeenteraden. Een dergelijk fonds draagt bij aan de bundeling van budgetten doordat uit het fonds extra budget aan gemeenteraden en griffies wordt toegekend die aantoonbaar werk maken van opleiding en toerusting.

⇒ Download

Dit zijn twee van de aanbevelingen uit het rapport “Fonds voor toerusting gemeenteraadsleden, Investeren in democratische impact voor kennisontwikkeling en toerusting van raadsleden” dat is opgesteld door Jean Eigeman in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Opleidingsbudget

De noodzaak om de krachten te bundelen om tot een betere financiële ondersteuning van de toerusting van gemeenteraadsleden te komen staat, zo schrijft de auteur. Bovendien dringt de tijd. “De decentralisatie schrijdt voort, nieuwe verantwoordelijkheden dienen zich aan en op veel plaatsen staan raden door diverse oorzaken onder druk. Een beter opleidingsbudget en een bijbehorende financieringsconstructie bieden geen soelaas voor alles maar dragen wel bij aan betere voorwaarden”, concludeert auteur Eigeman in het rapport.

Financiële ondersteuning

Nodig is daarom dat de verlamming wordt doorbroken om slagvaardig tot nieuwe afspraken te komen over de financiële ondersteuning van gemeenteraadsleden ten behoeve van hun kennisontwikkeling en toerusting. Het rapport sluit daarom ook af met een groot aantal concrete aanbevelingen aan alle betrokken partijen, te weten ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de gemeenten en daarmee de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, en politieke partijen.

Tevens bevat het rapport een actieplan met een aantal concrete voorstellen om de toerusting en kennisontwikkeling van gemeenteraadsleden financieel ruimer en beter te organiseren. Het gaat daarbij niet alleen om de vernieuwing van de vergoeding van raadsleden maar ook om meer budget voor kennisontwikkeling en daarmee toerusting van gemeenteraadsleden.

Debat

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, beschouwt het rapport “Fonds toerusting gemeenteraadsleden” als een bijdrage voor het debat over hoe de opleiding en toerusting van raadsleden financieel georganiseerd zou kunnen worden. Daarover voert de vereniging graag het gesprek met alle belanghebbende stakeholders en partijen.

Meer informatie

Voor het volledige rapport “Fonds toerusting gemeenteraadsleden” klik hier.