Friese raadsleden minder positief dan griffiers over vergadermodel

Friese raadsleden minder positief dan griffiers over vergadermodel

De raadsleden in Friesland oordelen minder positief over het vergadermodel in hun gemeente dan hun griffiers. Terwijl griffiers op een enkele uitzondering na het cijfer 8 geven voor het vergadermodel van hun gemeenteraad, geven raadsleden geen hoger cijfer dan een 7.

Bovendien blijkt bij diverse gemeenteraden raadsleden en griffiers van mening te verschillen over welk soort vergadermodel er in hun gemeenteraad wordt gehanteerd. Het zou daarom verstandig zijn, zeker als het verschil in beoordeling van het vergadermodel groot is, dat raadsleden en griffiers met elkaar nagaan wat de oorzaak voor dat verschil is.

Dit blijkt uit het onderzoek “De Friese vergadermodellen in beeld” van Stefan Garcia, Edser Stuursma, Joran Stiekema, Ido de Vries en Evert Bok van de Thorbecke Academie in Leeuwarden. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. De onderzoekers gingen daarbij op zoek naar verschillen en overeenkomsten in de vergadermodellen in de Friese gemeenteraden.

Raadscommissiemodel

Het meest voorkomende vergadermodel in de gemeenteraden van Friesland is het Raadscommissiemodel. Bij dit model stelt de gemeenteraad een aantal commissies in naast de plenaire vergadering. Er zijn ook andere vormen van vergaderen door de raadsleden, zoals het zogeheten BOB-model, dat uit drie delen bestaat: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.
Opvallend is dat meer vrijere vergadermodellen vooral voorkomen bij kleine gemeenten. De Friese raadsleden met een vergadermodel zonder commissies en met kernsessies zijn het meest tevreden. Het minst tevreden waren de raadsleden met de open podiumsessies. Leeuwarden hanteert dat model waarbij insprekers hun zegje mogen doen over hoe zij over bepaalde vraagstukken denken. Na dat open podium gaat de gemeenteraad in dialoog met het college.

Burgerbetrokkenheid

Verder valt op dat de griffiers stevig verdeeld oordelen over de kwaliteit van de betrokkenheid van inwoners bij de raadsvergaderingen. Bijna de helft van de griffiers oordeelde negatief tot zeer negatief, terwijl krap meer dan de helft van de griffiers een voldoende gaf voor de wijze waarop burgers bij de raadsvergadering worden betrokken. Volgens de onderzoekers komt burgerparticipatie het beste tot zijn recht in de zogeheten Rondetafelmethode: burgers en experts schuiven aan bij de raadsleden om in gesprek te gaan over bepaalde vraagstukken die de gemeenteraad zelf aandraagt of vraagstukken die burgers zelf aandragen bij de gemeente.

Meer informatie

Voor wie meer wil weten over het onderzoek naar de tevredenheid en effectiviteit van de vergadermodellen in de gemeenteraden van Friesland, klik hier

Voor meer algemene informatie over vergadermodellen en de tevredenheid daarover, zie het Nationaal Raadsledenonderzoek 2019