Friese raadsleden worstelen met keuze voor windmolens en zonneparken

Friese raadsleden worstelen met keuze voor windmolens en zonneparken

Raadsleden kampen nog steeds met een gebrek aan kennis over hun rol binnen de Regionale Energiestrategie (RES). In combinatie  met de grote hoeveelheden informatie,  bemoeilijkt dat het nemen van weloverwogen beslissingen.

Dit komt naar voren uit een onderzoek door studenten Bestuurskunde - Overheidsmanagement, de Thorbecke Academie, aan de NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden onder raadsleden in de gemeenten Leeuwarden, Harlingen en Tytsjerksteradiel in de provincie Fryslân.  

Afbakening

Het afbakenen van verantwoordelijkheden tussen verschillende bestuursniveaus is ook een probleem waar de Friese raadsleden tegenaan lopen. Ze vinden het soms lastig om te bepalen waar hun bevoegdheden liggen. Dit leidt ook ertoe dat raadsleden soms te veel op details ingaan, terwijl ze juist over de grotere lijnen moeten gaan.

Autonomie

Raadsleden geven in het onderzoek aan te worstelen met hun eigen autonomie. De provincie is leidend in de uitvoering van de RES en kan gemeenten dwingen tot uitvoering.  Ze voelen ook veel druk rond het proces: enerzijds vanuit burgers die zich verzetten tegen plannen voor windturbines en zonneparken en anderzijds vanuit de provincie die de plaatsing kan afdwingen als gemeentes onvoldoende meewerken.

Aanbevelingen

Stem als gemeenteraad niet tegen de RES-plannen om dwang vanuit de provincie te voorkomen en ondersteun de opzet van energiecoöperaties. Die kunnen lokaal draagvlak voor de komst van zonnevelden of windturbines vergroten. Dit zijn twee van de aanbevelingen van de onderzoekers aan raadsleden.  

Verder bevelen de studentonderzoekers raadsleden aan het college opdracht te geven met de provincie aan tafel te zitten om gemeentelijke belangen te behartigen en om met buurgemeenten afspraken te maken over de beste invulling van de RES.

Meer Informatie

Meer informatie over dit onderzoek en eerdere publicaties over de RES staat op onze website. Het volledige onderzoek ‘De Rol van de Raad in de Regionale Energiestrategie’ is hier beschikbaar.