Functiegerichte scholing vergoed door gemeente

Functiegerichte scholing vergoed door gemeente

Scholing voor raadsleden wordt vergoed wanneer deze van niet-partijpolitieke aard is. Ook wanneer deze scholing wordt aangeboden vanuit een politieke partij, kan beroep worden gedaan op kostenvergoeding. Een nieuwe circulaire maakt een einde aan de onduidelijkheid die hierover was.

In de Handreiking integriteit voor politieke ambtsdragers uit 2016 was opgenomen wat de voorzieningen zijn voor politieke ambtsdragers. Hierin stond opgenomen wat voor eigen rekening was en wat in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit de werkgever. Hieruit kwam enige onduidelijkheid voort: het was niet helder wat onder partijpolitieke scholing viel en wat niet.

Een brief van het ministerie van BZK n.a.v. het nieuwe rechtspositiebesluit voor decentrale politieke ambtsdragers verschaft hier duidelijkheid over. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de inhoud van de scholing, niet in wie het aanbiedt. Politieke partijen kunnen niet-partijpolitieke scholing aanbieden en deze vergoed krijgen, mits het gericht is op het uitvoeren van de functie, bijvoorbeeld een cursus gemeentefinanciën. Wanneer een politieke partij een cursus geeft over de waarden van de politieke partij, blijft dat wel vallen onder partijpolitieke scholing en kan geen beroep worden gedaan op vergoeding.