Ga het gesprek aan over uw fractieondersteuning

Ga het gesprek aan over uw fractieondersteuning

De minister zou het gesprek over nut, noodzaak, vorm en omvang van fractieondersteuning moeten starten in een hernieuwde visie van de wettelijke regeling. Fractieondersteuning van de raad staat onder druk, terwijl voor de raad ondersteuning onmisbaar is om haar taken adequaat te kunnen uitvoeren. 

Het adviesrapport ‘Goede ondersteuning, sterke democratie’ van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) stelt dat een impuls nodig is voor de ondersteuning van decentrale volksvertegenwoordigingen, het liefst met een zetje vanuit Den Haag.
In haar advies vraagt de ROB daarom de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) het gesprek te starten met een hernieuwde visie op het doel van de wettelijke regeling en de toepassing van het wettelijk recht op fractieondersteuning, alsmede de financiële omvang die daarbij past.

Niet uit de verf

Fractieondersteuning is bedoeld om fracties onafhankelijke en inhoudelijke ondersteuning te bieden, ook voor de fracties die behoren tot de minderheid en geen gebruik kunnen maken van informele contacten zoals een wethouder. De ROB constateert dat helaas de bedoeling van de wetgever ten aanzien van fractieondersteuning in de praktijk niet goed uit de verf is gekomen.
Zo wordt er veel bezuinigd op fractieondersteuning en zijn er zelfs gemeenten die het helemaal uit de verordening hebben geschrapt. Het ROB adviseert daarom dat de minister in de hernieuwde visie ook zou moeten kijken naar een passende financiële omvang. Hier moet niet alleen gekeken worden naar financiën, maar ook naar de vraag of we met fractieondersteuning meer onafhankelijke volksvertegenwoordigers krijgen.

Aantrekkelijkheid raadslidmaatschap

Ook vanuit het oogpunt om het raadslidmaatschap aantrekkelijk te houden, moet er goede fractieondersteuning komen. Raadsleden krijgen namelijk steeds meer en complexere taken, en om het raadswerk aantrekkelijk en hanteerbaar te houden is een sterke fractieondersteuning noodzakelijk.
Een betere fractieondersteuning zal raadsleden meer goed doen dan bijvoorbeeld, een hogere bezoldiging voor raadsleden of een fulltime raadslidmaatschap. Dat zei Hansko Broeksteeg, universitair hoofddocent staatsrecht, tijdens de Raadsacademie van 21 november 2020. Hij raadde raadsleden daarom aan te strijden voor goede fractieondersteuning. Zijn advies: laat de discussie niet verpieteren en blijf erbovenop zitten.

Meer informatie

- Adviesrapport Goede ondersteuning, sterke democratie van de Raad voor het Openbaar Bestuur.
- Kijk de lezing van Hansko Broeksteeg over de Toekomst van het raadslidmaatschap terug - Raadsacademie 21/11/2020.
- Artikel Normen minimale ondersteuning raad vraagt actie van minister over het advies “Goede ondersteuning, sterke democratie” van de Raad voor het Openbaar Bestuur.