"Geef gemeenteraad ook een rol bij tijdelijke Covid-19-wetgeving"

"Geef gemeenteraad ook een rol bij tijdelijke Covid-19-wetgeving"

De tijdelijke Covid-19-wetgeving waarmee het kabinet de route naar "het nieuwe normaal" in de 1,5 meter-samenleving wil gaan organiseren, miskent welke kracht en waarde de gemeenteraad kan bieden. Deze tijdelijke wet ontbreekt het aan lokale democratische borging, democratische betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van de raad voor draagvlak in de lokale samenleving.De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden roept de minister daarom op in de tijdelijke wet ruimte te geven aan de gemeenteraad als democratisch en hoogste bestuursorgaan om voluit zijn rol en verantwoordelijkheid te kunnen invullen.

“Juist nu de regering er voor kiest om ook voor de wat langere termijn wetgeving te ontwikkelen en voor te leggen aan Staten-Generaal dienen maatregelen die genomen worden in de nabije en wat verdere toekomst democratisch gelegitimeerd te worden. Dit kan alleen als de relevante democratische organen, niet alleen de gemeenteraden maar ook Provinciale Staten en parlement, vooraf de te nemen maatregelen kunnen bespreken met de burgemeester, de voorzitter van de veiligheidsregio, de minister en/of de regering”, aldus de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Twaalf maanden

De tijdelijke Covid-19-wet moet de huidige noodverordeningen, die sinds het uitbreken van de coronacrisis van kracht zijn, vervangen en regelt de versoepeling terug naar "het nieuwe normaal". De conceptversie van de tijdelijke Covid-19-wet, zoals die ter consultatie beschikbaar is gekomen, kent daarbij centrale bevoegdheden toe aan de diverse ministers in samenspraak met de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van de 25 Veiligheidsregio’s. De bedoeling is dat de tijdelijke Covid-19-wet vanaf 1 juli 2020 in werking treedt voor een periode van in ieder geval twaalf maanden. Een te ruime termijn, vindt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. “Het is niet in het belang van het functioneren van onze democratie wanneer de gemeenteraad zulk een lange periode (..) onvolledig of niet in positie wordt gebracht”.

Lokaal maatwerk

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden ontbreekt het in de voorgestelde tijdelijke Covid-19-wetgeving aan ruimte voor lokaal maatwerk. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden roept de minister daarom op meer ruimte te geven in de tijdelijke Covid-19-wet voor een rol en positie van de gemeenteraad die oog heeft voor wat er in de lokale samenleving passend en wenselijk is. “De tijdelijke wet plaatst ruim 8.500 raadsleden tegenover de wet in plaats van dat zij ook de ambassadeurs zouden kunnen zijn van de diverse tijdelijke maatregelen”, aldus de schriftelijke reactie van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden op de ontwerpwet.

Gekozen wettelijke route

Het kabinet kiest er voor om de tijdelijke maatregelen vast te leggen via een wijziging van de Wet publieke gezondheidszorg. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vraagt zich af of dat een route is die voldoende wettelijke grondslag biedt voor de te nemen maatregelen en of het niet beter zou zijn te kiezen voor een aanpassing van de Wet op de Veiligheidsregio’s. Klik hier voor de toelichting (in pdf) op deze vraag en voor de complete reactie van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden op de voorgestelde tijdelijke wet-Covid-19.