Geen losse veranderingen in verhouding raad, college en burgemeester

Geen losse veranderingen in verhouding raad, college en burgemeester

De verhoudingen tussen gemeenteraad, college en burgemeester en de rollen van raad, burgemeester en wethouders vereisen een doordachte, integrale versterking van het lokale bestuur.Alleen de aanstellingswijze van de burgemeester veranderen en de rollen en bevoegdheden van gemeenteraad en college ongewijzigd laten zou een geïsoleerde aanpak betekenen met alle gevolgen van dien voor de verhoudingen in het lokaal bestuur.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Wethoudersvereniging en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters dringen daarom in een brief aan de kabinetsinformateur aan op een brede aanpak van het lokaal openbaar bestuur door de onderhandelaars voor een nieuw regeerakkoord.
Door de zogeheten deconstitutionalisering van de Kroonbenoeming kan een nieuw kabinet afspraken maken over een andere aanstellingswijze van de burgemeester. 

Positie gemeenteraad

“Het burgemeestersambt staat niet op zichzelf, maar is nauw verbonden met de gemeenteraad en het college van B&W, en ook met andere partijen en instellingen in de samenleving. Iedere substantiële wijziging die wordt aangebracht in het ambt van burgemeester heeft daardoor invloed op de rollen en posities van andere spelers in en rond de lokale democratie. Ook hun positie wijzigt daardoor.
Denk bijvoorbeeld aan de positie van de gemeenteraad, het hoogste orgaan in de gemeente. Maar ook aan het collegiale bestuur van het college, de verhouding met de wethouders, die door de gemeenteraad worden benoemd”, zo schrijven de drie verenigingen in hun gezamenlijke brief.

Macht en tegenmacht

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Wethoudersvereniging en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters waarschuwen daarom voor een geïsoleerde aanpak van losse onderdelen van het openbaar bestuur, bijvoorbeeld een andere aanstellingswijze van de burgemeester.
De oplossingen voor de maatschappelijk en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen, zoals de gevolgen van de decentralisaties, liggen niet bij één functionaris of één orgaan, maar bij het totale stelsel van openbaar bestuur in Nederland. “De ontwikkelingen noodzaken tot een moderne democratie waarin macht en tegenmacht optimaal zijn vormgegeven en die robuust genoeg is om de uitdagingen van de toekomst adequaat aan te gaan. Er bestaan volop ideeën over een krachtiger lokaal bestuur. Maar die voorstellen zijn vaak niet meer dan losse ideeën en worden onvoldoende in samenhang met elkaar bekeken. Het lokale bestuur verdient een brede integrale aanpak”.

Meer informatie

Voor wie de hele brief wil lezen, klik hier