Geen onderbreking zomerreces door Omgevingswet

Geen onderbreking zomerreces door Omgevingswet

Raadsleden hoeven de zomervakantie niet te onderbreken vanwege het nemen van besluiten in kwesties die vallen onder de Omgevingswet. De meest praktische oplossing is om gebruik te maken van de mogelijkheid tot een eenmalige verlenging van de termijnen van de Omgevingswet, waardoor het nemen van een beslissing met zes weken kan worden uitgesteld.

Door de Omgevingswet, die begin dit jaar in werking is getreden, kan het gebeuren dat de raad om midden in het zomerreces om een beslissing wordt gevraagd. Dat hoeft echter niet te betekenen dat raadsleden hun vakantieadres moeten verlaten. Wanneer er wordt gekozen voor een eenmalige verlenging van zes weken om de uiterlijke beslistermijn te verplaatsen, is het wel belangrijk om de verlenging tijdig in te dienen.

Alternatieven

Er zijn ook andere mogelijkheden om er niet toe te worden gedwongen midden in de zomervakantie tot een besluit te worden gedwongen. Naast de verlenging kan er gekozen worden om de indiener te vragen voor een akkoord op uitstel en in overleg te komen tot een haalbare datum. Ook kunnen de mogelijkheden voor toepassing van de uitgebreide procedure bekeken worden. Daarnaast is het mogelijk om een dwangsom te betalen.

Wanneer dat allemaal geen oplossing biedt, kan er toch worden gekozen om de gemeenteraad alsnog van de zomervakantie terug te roepen. In dat geval is het goed om te kijken hoe en op welke wijze er door het bestuur is gehandeld in de eerdere fases van het proces.

Bindend adviesrecht

Bij reguliere procedures dicteert de Omgevingswet een beslistermijn van acht weken, waar aan het einde aan de raad een bindend advies gevraagd wordt. In theorie kan het voorkomen dat de bindend adviesgevallen gepland staan tijdens het zomerreces. Om dit nu en in de toekomst te voorkomen, doen gemeenteraden er goed aan om in ieder geval op de hoogte te zijn van de data, en afspraken met de afdeling vergunningen te maken over de aanlevertermijnen.

Meer informatie

Vanwege vele vragen over de beslistermijn in de nieuwe Omgevingswet en de vrees dat midden in de zomer besluiten moeten worden genomen door de raad heeft de VNG van belang zijnde informatie in een presentatie bijeengebracht.

Voor meer informatie over de Omgevingswet en de rol van de raad, zie Mijn Leeromgeving en het Informatiepunt Leefomgeving.