Geen raads- en statenleden meer in provinciale en gemeentelijke rekenkamers

Geen raads- en statenleden meer in provinciale en gemeentelijke rekenkamers

Leden van de gemeenteraad of van provinciale staten kunnen in de toekomst geen lid meer zijn van de gemeentelijke of provinciale rekenkamer. Minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vindt het dubbele lidmaatschap schadelijk voor de onafhankelijke positie die de rekenkamer hoort in te nemen. Zij is van plan om de Gemeentewet en de Provinciewet op dit punt aan te passen.

De rekenkamers zijn vijf jaar geleden ingesteld om de positie van de gemeenteraad en provinciale staten als controlerende organen te versterken. De verplichting om rekenkamers of een rekenkamerfunctie in te stellen gebeurde onder de noemer van de dualisering. In 2011 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de rekenkamers.

Minister Spies is ook van plan om het aantal 'slapende' rekenkamers de komende jaren te volgen. Het gaat om rekenkamer(commissie)s met geen of een minimaal budget, die niet actief zijn. Dit is niet de bedoeling van de Wet dualisering. Momenteel is het aantal slapende rekenkamers nog beperkt. Verscheidene gemeenten gaven aan dat deze variant, in het licht van bezuinigingen, serieus wordt overwogen. Download hier de kamerbrief.