Geen verkleining gemeenteraden

De verkleining van de gemeenteraden met circa 10% gaat niet door. De zogenoemde dualiseringscorrectie is van de baan en er wordt niet getornd aan het aantal gemeenteraadsleden. De Eerste Kamer heeft op dinsdag 9 juli jl. het initiatiefvoorstel Heijnen (PvdA) hiertoe met ruime meerderheid (58 tegen 17) verworpen. Alleen de VVD en 50PLUS stemden voor. Het wetsvoorstel was eerder wel door de Tweede Kamer aangenomen met steun van PvdA, VVD en 50PLUS.

De steeds terugkerende initiatieven om het aantal raadsleden te verminderen waren voor de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, reden om onder voorwaarden zich niet te verzetten tegen het initiatiefvoorstel van het Tweede-Kamerlid Heijnen. Anders dan het coalitieakkoord VVD/PvdA, dat uitging van een reductie van 25%, beperkte het voorstel Heijnen zich tot een vermindering van 10%. De voorwaarde die zowel Raadslid.nu als de VNG stelden was dat het daardoor ter beschikking komende budget zou worden gebruikt om raadsleden te professionaliseren. De besparing zou volledig geïnvesteerd moeten worden in opleiding en een betere ondersteuning en facilitering van raadsleden. De beide verenigingen verzetten zich tegen een kale bezuiniging met als enige doel het aantal raadsleden te verminderen. De hoeveelheid taken voor de raad neemt immers sterk toe. Het vergt ook op Rijksniveau investeringen om de toename van taken voor gemeenten mogelijk te maken.

Politiek gezien lijkt het er op dat er voorlopig geen steun valt te verwachten voor een nieuw voorstel. Dit blijkt uit het standpunt van het Eerste-Kamerlid Koole (PvdA) die de vermindering van het aantal raadsleden een verkeerd signaal vindt op een moment dat drie grote rijkstaken overgeheveld worden naar de gemeenten. Voorzitter Peter Otten van Raadslid.nu zegt daarover: "De 3D-operatie is geen technische aangelegenheid, maar zal met name een beroep doen op de beleidsmatige afwegingen die de raadsleden met het college zullen moeten maken. De veranderende verhoudingen met burgers die afhankelijk zijn van deze voorzieningen en de afspraken met de zorgverleners moeten duidelijk maken dat de gemeente ook voor deze diensten de eerste overheid is. Raadslid.nu wil in gesprek blijven met de minister en de Tweede Kamer hoe nu toch een fonds tot stand kan worden gebracht waaruit activiteiten voor competentieontwikkeling en professionalisering bekostigd worden. Voor ons betekent dit niet dat wij moeten streven naar fulltime raadsleden. Het gaat ons er net om hoe het raadslidmaatschap als nevenactiviteit zo effectief mogelijk wordt gemaakt in de sleutelpositie tussen burger en dagelijks bestuur."