Gelijkwaardige positie griffier als ondersteuner van de raad

Gelijkwaardige positie griffier als ondersteuner van de raad

Een gelijkwaardige positie van de griffier in het overleg met burgemeester en gemeentesecretaris is een forse stap dichterbij gekomen. Voortaan is er 1 profiel voor de griffier die recht doet aan de rol en positie van de griffier als voornaamste en meest nabije ondersteuner van de gemeenteraad.

Het bestuur van de VNG heeft ingestemd met 1 profiel voor de beschrijving van rol en positie van de griffier. Dit nieuwe profiel gaat uit van een gelijkwaardige positie van de griffier in de zogeheten lokale driehoek, die bestaat uit burgemeester, gemeentesecretaris en griffier. De griffier neemt in veel gemeenten een ondergeschikte positie in omdat de griffier daar op basis van de oude rol- en rechtsprofielen is ingedeeld als uitvoerend ambtenaar. Het nieuwe profiel, dat in plaats komt van de tot nog toe drie geldende profielen, maakt daar een einde aan en positioneert de griffier op voet van gelijkwaardigheid. Daardoor krijgt de griffier een sterkere positie om de belangen van de gemeenteraad te behartigen.

Werkgeverscommissie

De griffier is na de invoering van deze functie met de dualisering in 2002 in de meeste gemeenten als uitvoerend ambtenaar gepositioneerd, en als ambtenaar ondergeschikt aan de gemeentesecretaris, hoofd van de ambtelijke organisatie. Dat miskent de eigenstandige positie van de griffier met een eigen werkgever: de gemeenteraad. Inmiddels zijn er steeds meer gemeenteraden die hun griffier positioneren op voet van gelijkwaardigheid met burgemeester en gemeentesecretaris. De functiebeschrijving en de invulling van rol en positie van de griffier in het nieuwe profiel biedt elke gemeenteraad de gelegenheid om zijn griffier op gelijkwaardige positie te plaatsen. Het woord en de actie om dit te realiseren is aan de werkgeverscommissie in de raad om dat samen met de raad te regelen.

Gezamenlijk

De keuze voor 1 profiel voor de griffier is het resultaat van een gezamenlijke inspanning. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging aan Griffiers hebben in 2020 gezamenlijk een position paper opgesteld. Daarin staat beschreven dat het van cruciaal belang is voor de ondersteuning van de gemeenteraad dat de griffier een gelijkwaardige positie dient te hebben in de driehoek met burgemeester en secretaris. “We hebben de VNG verzocht om de noodzaak hiervan te onderstrepen. Dat heeft het VNG-bestuur gedaan. Daarbij moeten we, zonder anderen tekort te doen, vooral de positieve inzet en betrokkenheid op dit dossier van Robbert Lievense, voorzitter van de commissie Raadsleden en Griffiers binnen de VNG, en Ton Heerts, voorzitter van het College van Arbeidszaken, noemen”, aldus Henk Bouwmans, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Klankbordgroep

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden informeert werkgeverscommissies en gemeenteraden over het gebruik en het toepassen van het nieuwe 1 profiel. Met werkgeverscommissies wil de Vereniging komen tot een generiek toepasbare norm van waardering, zoals dat voor gemeentesecretarissen in de jaren ‘90 ook is gebeurd. Komende donderdag 14 oktober vindt hierover overleg plaats in de landelijke klankbordgroep van werkgeverscommissieleden.

Meer informatie

Voor het gebruik en toepassen van 1 profiel van de griffier klik hier voor de volledige profielbeschrijving plus toelichting.

De griffier geldt als de belangrijkste vorm van ondersteuning voor de raad. Een griffier die past bij de raad en de gemeenteraad ondersteunt is een van de thema’s waardoor de raad ervoor kan zorgen dat de raad een sterke raad wordt. Voor meer informatie over hoe je een sterke raad wordt en meer informatie over hoe je als raad de werkgeversfunctie van de griffie kunt uitvoeren klik hier.