Gemeenteraad kiest voor meer grip op regionale samenwerkingsverbanden

Gemeenteraad kiest voor meer grip op regionale samenwerkingsverbanden

De afgelopen jaren zijn veel gemeentelijke taken naar regionale samenwerkingsverbanden gegaan. Dat is ten koste gegaan van de mate waarin de raad controle kan uitoefenen op de besteding van de gemeentelijke gelden. Daarom heeft de gemeenteraad van Voorst een initiatiefvoorstel aangenomen om de raad meer mogelijkheden te geven om een vinger aan de pols te houden in samenwerkingsverbanden.

De maatschappelijke vraagstukken waar de raad over gaat zijn complexer geworden, bijvoorbeeld die over werkgelegenheid, mobiliteit en duurzaamheid. Daarom kiezen veel gemeenten voor samenwerking vanwege minder kosten en minder kwetsbaarheid voor de gemeentelijke organisatie. 

De raad van Voorst heeft nu voor een initiatiefvoorstel van Gemeentebelangen gestemd dat de raad meer touwtjes in handen geeft bij samenwerkingsverbanden. Daarin wordt het college opgeroepen om de startnotitie uit te werken met in ieder geval nadrukkelijke aandacht voor:

 • beleidskaders voor het treffen, wijzigen en uittreden van samenwerkingsverbanden;
 • opstellen meerjarenbeleidsplan door gemeenschappelijke regelingen;
 • ter inzagelegging van de kadernota;
 • inzagetermijnen kadernota en ontwerpbegroting;
 • verruimen van tijdsbestek tussen de conceptkadernota en ontwerpbegroting;
 • instellen adviescommissie;
 • bijwonen/ inspreken bij een vergaderingen van het algemeen bestuur door raadsleden;
 • oprichting gemeenschappelijk orgaan (raadsregeling);
 • initiëren van een gezamenlijke informatieportaal bij Notubox;
 • overige afspraken over hoe om te gaan met gemeenschappelijke regelingen;
 • uitwerking over waarborgen en invloed van de raad op privaatrechtelijke samenwerking

Meer informatie

Bent u benieuwd of het initiatiefvoorstel uit Voorst ook iets is voor in uw gemeente? Lees dan hier het volledige voorstel.