Gemeenteraden hebben laatste woord over burgerbegroten

Gemeenteraden hebben laatste woord over burgerbegroten

Gemeenteraden dienen zelf te beslissen of zij openstaan voor burgerbegroten. Bij deze vorm van participatie stelt de gemeente een deel van haar budget beschikbaar aan inwoners van een wijk of buurt. Zij mogen meebepalen waar het geld aan wordt besteed. Burgerbegroten scoort in vergelijking met andere participatiemethoden goed op de mate van betrokkenheid en invloed die burgers ervaren en is daarmee een effectief participatiemiddel. Wel is het budget waar inwoners zeggenschap over krijgen vaak beperkt en kost participatief begroten veel tijd en inspanning van zowel burgers als ambtenaren.

Dit concludeert minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de Kamerbrief Aanpak burgerparticipatie en burgerfora. In de brief spreekt de minister de ambitie uit om te onderzoeken hoe inwoners meer betrokken kunnen worden bij maatschappelijke kwesties. Hierbij gaat zij specifiek in op de rol van gemeenten.

Participatiewijzer

Gemeentes kunnen kiezen voor een mix van participatiemethoden in verschillende fasen van het beleidsproces. BZK heeft in samenwerking met ProDemos een zogeheten Participatiewijzer opgesteld welke gemeenten helpt om een goede mix van methoden te kiezen. Ter aanvulling hierop worden binnenkort bijeenkomsten georganiseerd voor gemeenten die geïnteresseerd zijn in een burgerforum om kennis te delen en van elkaar te leren. Vijf nog te selecteren gemeenten die aan de slag willen met burgerfora zullen vanuit BZK en VNG extra ondersteuning en advies ontvangen.

Burgerforum

Bij burgerfora worden ongeveer 150 tot 200 burgers ingeloot om mee te praten. Om een zo breed en divers mogelijke groep burgers mee te laten praten, is het belangrijk om hier bij de selectie van burgers rekening mee te houden. Op landelijk niveau wordt gewerkt aan een burgerforum met als onderwerp klimaat. Ook moet middels onderzoek de komende tijd meer duidelijkheid worden geschept over de manier waarop burgerfora het best kunnen worden ingezet. Ook wil het kabinet gaan inzetten op verbetering van andere, huidige vormen van participatie.

Meer informatie

De Kamerbrief van minister Hanke Bruins Slot is hier te lezen.

Wilt u meer lezen over hoe u als raadslid met initiatieven van burgers om kunt gaan? Klik hier.

De handreiking 'Aan de slag met participatie' van Berenschot en de VNG vindt u hier.

Klik hier als u benieuwd bent naar het participatieverordening voorbeeld van de VNG.