Handreiking: Grip op privaatrechtelijke samenwerking gemeenten en provincies

Handreiking: Grip op privaatrechtelijke samenwerking gemeenten en provincies

Voor raadsleden, statenleden en het algemeen bestuur van het waterschap is het lastig om bij private vormen van samenwerking invloed en controle uit te oefenen. De handreiking biedt houvast om meer grip te krijgen en te behouden op de uiteenlopende vormen van privaatrechtelijke samenwerking.  

Gemeenten en provincies werken steeds vaker en intensiever met elkaar samen. Dat doen ze via verschillende publieke en private vormen van samenwerking. De handreiking, die opgesteld is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bevat praktische handvatten om de beschikbare instrumenten adequaat in te zetten.

De handreiking

De handreiking maakt inzichtelijk voor raads- en statenleden, welke stappen, voorafgaand gezet worden aan de keuze voor de uiteindelijke privaatrechtelijke samenwerkingsvorm. Bij privaatrechtelijke samenwerking is de positie van raads- en statenleden niet op dezelfde manier geborgd als bij publiekrechtelijke samenwerking. Er zijn vier instrumenten beschikbaar:

  • Bestuurlijke instrumenten: instrumenten om sturing of controle uit te oefenen door de vertegenwoordiging in organen, zoals de algemene vergadering van aandeelhouders;
  • Financiële instrumenten: instrumenten om sturing of controle uit te oefenen door verstrekking van financiële bijdragen;
  • Andere sturingsmogelijkheden: informele instrumenten, die veelal niet door middel van wet- of regelgeving zijn geregeld;
  • Onderzoeksinstrumenten: instrumenten om onderzoek te doen naar gevoerd beleid.

In de handreiking staan praktische tips en adviezen over de inzet van deze instrumenten.

Meer informatie

Klik hier om de handreiking “Privaatrechtelijke samenwerking door decentrale overheden’’ te bekijken.

De handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Griffiers, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Nederlandse vereniging voor Statenleden (Statenlidnu), de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies en het ministerie van Financiën.