Handreiking Treasury vernieuwd

Handreiking Treasury vernieuwd

DEN HAAG – Hoe ziet de liquiditeitsplanning van het college er uit, zowel voor de korte als voor de lange termijn? Wanneer de kasgeldlimiet van de gemeente is overschreden, zijn er twee belangrijke vragen voor raadsleden te stellen: wat is de reden van de overschrijding en hoe wordt met deze overschrijding omgegaan?

De nieuwe, geactualiseerde handreiking Treasury is door het ministerie van Binnenlandse Zaken gepubliceerd en bevat onder meer adviezen voor raadsleden hoe te reageren wanneer er op het gebied van treasury ontwikkelingen zijn. Het gaat niet alleen om het stellen van kritische vragen over hoe de gemeente het financieel beheer vervult en daarover de raad informeert. Er staat ook informatie in over de invloed van het verplicht schatkistbankieren en de wet houdbare overheidsfinancien. De nieuwe handreiking bevat ook een beleidskader voor het gebruik van derivaten door publieke instellingen, om zo risico’s af te dekken.

Speciaal voor raadsleden

Voor leden van de gemeenteraad is een deel van de handreiking in ieder geval van belang: de hoofdstukken 1 tot en met 3 en de paragrafen 4.2, 4.5 en 4.11, 5.7 en 6.6. De volledige handreiking Treasury kunt u lezen door hier te klikken.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden-kennispartner BNG Advies heeft bijgedragen aan het actualiseren van de oude handreiking. BNG Advies verzorgt diverse trainingen op het gebied van treasury. Klik op de link voor een overzicht: Meer informatie . Wilt u meer weten over de bijdrage van BNG Advies aan de handreiking of over haar adviesdiensten? Neem contact op via info@bngadvies.nl of bellen naar 070 3750 884.

Achtergrond

De handreiking Treasury is geactualiseerd als gevolg van belangrijke ontwikkelingen in de afgelopen vier jaar die van invloed zijn geweest op het financieel beheer van decentrale overheden. De wereldwijde financiële crisis heeft ertoe geleid dat er op Europees niveau maatregelen genomen zijn om ervoor te zorgen dat de overheidsuitgaven nu en op langere termijn houdbaar blijven. Deze maatregelen zijn vertaald naar Nederlandse wetgeving, zoals de invoering van het verplicht schatkistbankierenen de Wet houdbare overheidsfinanciën. Ook is er een Rijksbreedbeleidskader ontwikkeld over het gebruik van derivaten door publiekeinstellingen. Dit beleidskader is uitgewerkt in de regelgeving voor decentrale overheden.