Heeft uw raad dit jaar integriteitsbeleid geëvalueerd?

DEN HAAG – De begroting is het belangrijkste agendapunt voor de meeste gemeenteraden in de komende twee maanden. Een goed moment om te kijken of andere afspraken zijn uitgevoerd en gepland, bijvoorbeeld de evaluatie van het integriteitsbeleid.

Ten minste een maal per jaar dient de gemeenteraad het integriteitsbeleid voor politieke ambtsdragers te evalueren, zo schrijft de handreiking integriteit (http://www.vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2013/20131007-integriteit-pol-ambtsdr.pdf) voor. Heeft uw gemeenteraad het integriteitsbeleid tegen het licht gehouden? Of gebeurt dat aan de hand van de jaarlijkse rapportageplicht door de burgemeester nog in de komende twee maanden?

De jaarlijkse bespreking door de gemeenteraad of de wethouders en burgemeester zich integer hebben gedragen, is een aanbeveling in de handreiking integriteit om als gemeente er voor te zorgen dat bestuurders zich integer gedragen.

Toetsen integriteit kandidaat-raadsleden en -wethouders

Twee andere aanbevelingen zijn in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart a.s. ook van belang om in de gaten te houden. Politieke partijen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun kandidaten voor bestuursfuncties. Zij moeten toetsen of nieuwe wethouders en raadsleden de integriteitstoets der kritiek kunnen doorstaan.

De tweede aanbeveling betreft de oproep aan kandidaat-raadsleden om alle relevante informatie beschikbaar te stellen zodat de gemeenteraad kan beoordelen of integriteitskwesties geen reden zijn om de benoeming als raadslid af te wijzen.

Griffiers schrijven brief over belangenverstrengeling

Uitgangspunt van het integriteitsbeleid is dat niet alleen feitelijke belangenverstrengeling maar ook de schijn ervan vermeden wordt. Griffiers kunnen dit onder de aandacht brengen van alle politieke partijen en organisaties die aan de raadsverkiezingen willen deelnemen. Bij voorkeur doen ze dat ruim op tijd, bijvoorbeeld in dezer dagen. Bij het vaststellen van de kandidatenlijsten kunnen politieke organisaties dan al er rekening mee houden of hun kandidaten straks vanwege bijvoorbeeld nevenfuncties niet te maken krijgen met mogelijke belangenverstrengeling. Afgelopen zomer moest er bijvoorbeeld een raadslid aftreden omdat hij als schildersbedrijf opdrachten voor de gemeente uitvoerde.

Voor de volledige handreiking integriteit, die in september is vernieuwd:

http://www.vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2013/20131007-integriteit-pol-ambtsdr.pdf