Hoe stuurt raadslid op beperken financiële risico’s?

Hoe stuurt raadslid op beperken financiële risico’s?

Gemeenten zijn verplicht om zich actief bezig te houden met het beperken van financiële risico’s. Het toverwoord: risicomanagement. De gemeenteraad ziet er op toe dat het bestuur en ambtelijke organisatie serieus werk maken van risicomanagement.

Het is niet per se nodig dat raadsleden exact weten wie wat en hoe doet om het risicomanagement goed uit te voeren. Raadsleden stellen vooral vragen waardoor zij te weten komen hoe het risicomanagement(beleid) van de eigen gemeente wordt aangepakt. BNG Advies, kennispartner van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, heeft een aantal van dit type vragen op een rij gezet:

  • Hoe is risicomanagement binnen de gemeente ingebed?
  • Is de risicoperceptie en het risicobewustzijn van de gemeente in beeld?
  • Is er beleid op het gebied van risicomanagement?
  • In hoeverre is de gemeente bereid risico’s te lopen?
  • Wat is de hoogte van het beschikbare weerstandsvermogen?
  • Wat zijn de belangrijkste risico’s die de gemeente loopt?
  • Zijn de risico’s gekwantificeerd?
  • Op welke wijze worden risico’s gemonitord en beheerst?
  • Met welke frequentie worden risico’s geactualiseerd en gerapporteerd?
  • Hoe verhoudt de beschikbare weerstandscapaciteit zich tot de geïnventariseerde risico’s?

Voor het toezicht en de controle op risicomanagement kan de gemeenteraad ook gebruik maken van de eigen rekenkamer(commissie). Raadsleden kunnen aangeven welk type onderzoek zij van de rekenkamer van belang vinden.

Meer met minder: tips van BNG Advies

Voor gemeenten is het meer dan ooit van belang om gezonde (overheids)financiën te behouden of te verkrijgen. Gemeentebestuurders staan voor de uitdaging om de schaarse middelen optimaal in te zetten en om de kosten zo laag mogelijk te houden. Hierdoor moeten passende afwegingen worden gemaakt bij investeringsvoornemens, financieringsvraagstukken en het beheersen van risico’s om tegenvallers op te kunnen vangen. BNG Advies van de BNG Bank, kennispartner van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, geeft ook tips voor andere financiële vraagstukken, zoals treasury, het optimaal inzetten van geldstromen en kostenbesparing, grip houden op samenwerking, investeringen en duurzaamheid. Vooral voor raadsleden die zich met de portefeuille financiën bezig houden is daarover meer informatie te vinden in een speciaal digitaal overzicht van BNG Advies.   

Voor alle financiële vragen en tips van BNG Advies, kennispartner van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, klik hier.