Huidige raad moet aan de slag met Omgevingswet

Huidige raad moet aan de slag met Omgevingswet

Raadsleden vinden dat de Omgevingswet die in 2019 wordt ingevoerd van belang is voor de huidige gemeenteraad. De huidige raad moet daarom in de raadsperiode die nog tot 2018 loopt aan de slag met de Omgevingswet. Raadsleden twijfelen tegelijkertijd of de Omgevingswet grotere effecten heeft dan de invoering van de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie, de zogeheten decentralisaties in het sociaal domein van 2015. Dit blijkt uit een enquête die is gehouden onder gemeenteraadsleden door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in samenwerking met de VNG.

⇒ Download

Raadsleden, zo blijkt uit de enquête, willen vooral meer weten over de keuzes die zij als raadslid moeten maken bij de Omgevingswet (68,4 procent), over de gevolgen van de nieuwe wet die per 2019 ingaat (61,6 procent), algemene informatie over de wet (57,3 procent), wat er verandert voor het werk als raadslid (44,1 procent) en wanneer wat klaar moet zijn (35,9 procent).

De VNG, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers houden op zaterdag 24 september een Raad op Zaterdag in Zwolle die in het teken staat van de gevolgen van de nieuwe Omgevingswet. Inschrijven voor deze Raad op Zaterdag en meer informatie over programma en workshops kan via deze link.

Raad op Zaterdag over Omgevingswet

Raadsleden kunnen tijdens de Raad op Zaterdag in Zwolle meer informatie krijgen over wat de omgevingswet betekent voor de inwoners en voor de rol van de raad. Uit de enquête blijkt dat meer dan de helft van de raadsleden niet weet wat de omgevingswet betekent. Eén op de zeven raadsleden weet helemaal niet wat de omgevingswet betekent.

Het doel van de Omgevingswet is om een einde te maken aan de huidige, ingewikkelde en omvangrijke wetten en regels voor plannen in ruimtelijke ordening, milieu en natuur. Doel is om het huidige aantal van 5.000 wetsartikelen, 120 ministeriele regelingen en 120 algemene maatregelen van bestuur te kortwieken tot 1 wet en een handvol regelingen. Gemeenten krijgen bovendien in de nieuwe wet meer ruimte voor particuliere ideeën. De houding bij de beoordeling van nieuwe plannen wordt ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’. De Omgevingswet verplicht Rijk, provincie en gemeente om samen 1 omgevingsvisie te maken, zodat de inwoner straks slechts één keer een vergunning hoeft aan te vragen. In plaats van meerdere door de raad vastgestelde bestemmingsplannen komt er 1 omgevingsplan.

Raadsleden twijfelen over noodzaak Omgevingswet

Bijna twee op de vijf gemeenteraadsleden vindt nieuwe wetgeving hoog nodig. Ruim een kwart van de raadsleden heeft geen idee of nieuwe wetgeving nodig is en weet het dus niet.

De Omgevingswet is geen onbekend thema voor de huidige raad, die in 2015 te maken kreeg met de grootste verandering in het lokaal bestuur: de overheveling van nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie in het sociaal domein. Een decentralisatie die leidde tot een verruiming van het gemeentelijke budget met ongeveer een derde deel.

Bij driekwart van de raden (77,5 procent) is de Omgevingswet al eens voorbij gekomen. Maar bij één op de vijf gemeenteraden (19,8 procent) is de Omgevingswet nog niet aan de orde gekomen.

Of de Omgevingswet grotere effecten heeft dan de nieuwe taken in het sociaal domein zorgt voor veel verdeeldheid. Ruim een kwart (29,7 procent) van de raadsleden is het er (zeer) mee eens dat de Omgevingswet grotere effecten heeft dan de decentralisaties. Tegelijkertijd zijn bijna evenveel raadsleden (27,6 procent) het er (zeer) mee oneens dat de Omgevingswet grotere effecten heeft dan de decentralisaties. Bijna een derde deel maakt geen keuze.

Omgevingswet voor raad of college

De meeste raadsleden (44,1 procent) vinden dat de Omgevingswet een verantwoordelijkheid is van het college van burgemeester en wethouders. Tegelijkertijd is ruim een kwart (28 procent) van de raadsleden van mening dat de Omgevingswet juist een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad is.

Meer informatie over raadsledenenquête Omgevingswet

De enquête is ingevuld door 1.135 raadsleden. Op een totaal van 8.881 raadsleden in Nederland komt de respons voor de enquête uit op een percentage van 12,78 procent. De enquête is voor het grootste deel ingevuld door raadsleden van gemeenten tot 50.000 inwoners. 76,4 procent van de reacties komt van raadsleden met een gemeentegrootte tot 50.000 inwoners.

Het volledige onderzoek ‘De rol van de raad bij de Omgevingswet’ is te bekijken via deze link.