U bent hier

Initiatieven uit samenleving als raad belonen

Een meerderheid van de raadsleden staat welwillend tegenover het belonen van initiatieven uit de samenleving. Ruim de helft van de raadsleden (62 procent) is het eens om initiatieven van inwoners met een positief raadsbesluit te ondersteunen. De raadsleden verbinden daaraan wel twee belangrijke randvoorwaarden: het moet financieel haalbaar zijn en passen binnen de kaders die de raad heeft gesteld.

Argumenten om als raad positief te reageren op initiatieven van inwoners zijn: het tonen van een luisterend oor en het niet willen teleurstellen van inwoners. Belangrijke kanttekeningen hierbij zijn wel, dat het geen cadeautje mag worden: “De raad moet altijd zelf een afweging maken”. Raadsleden die het niet eens zijn met het belonen, geven aan dat er wél ruimte is voor initiatieven mits deze passen binnen de afgesproken kaders en financieel haalbaar zijn.

Dit blijkt uit het onderzoek ‘Hoe halen raadsleden prioriteiten op uit de samenleving?’ door Petra Habets, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsledn in 2017 uitgevoerd. Door dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe raadsleden hun informatie organiseren en prioriteren om afwegingen te maken.

Betrokken bij initiatieven

Raadsleden zijn erg betrokken bij initiatieven: 75 % van de raadsleden is in een vroeg stadium betrokken voor advies op verzoek van de inwoners, uit eigen initiatief of via een formeel voortraject. De rol die ze daarbij vervullen, is meestal adviserend over stappen richting de gemeente. Hierbij is ook meer dan 75 % van de raadsleden van mening dat de raad bepaalt hoe een participatietraject er uit ziet. Raadsleden zien dit als de kader stellende rol van de gemeenteraad.

Tot slot is een participatietraject geslaagd wanneer er voldoende draagvlak bestaat onder de betrokkenen (40 %) en betrokkenen zich voldoende gehoord voelen (19 %). Voor het beoordelen van initiatieven hanteren raadsleden tientallen verschillende criteria. Een aantal criteria voert daarbij de boventoon: draagvlak, bijdragen aan het algemeen belang en financiële haalbaarheid.

Raadsleden hebben overigens weinig ervaring met initiatieven die geleid hebben tot een raadsbesluit. Slechts 33 % van de raadsleden heeft drie of meer initiatieven positief de raad zien passeren, 28 % van de raadsleden heeft nog geen enkel initiatief meegemaakt dat heeft geleid tot besluitvorming in de raad.

Prioriteiten uit de samenleving

Het onderzoek ‘Hoe halen raadsleden prioriteiten op uit de samenleving?’ is in samenwerking door Petra Habets in het voorjaar van 2017 uitgevoerd. Uit het onderzoek bleek eerder al dat raadsleden er de voorkeur aan geven om met de eigen fractie op bezoek te gaan bij inwoners (zie: http://www.raadslid.nu/content/raadslid-geeft-voorkeur-aan-bezoek-met-eigen-fractie). Voor het volledige onderzoeksrapport, klik hier.