‘Jongerenparticipatie hoger op agenda gemeenteraad’

‘Jongerenparticipatie hoger op agenda gemeenteraad’

Nieuwe gemeenteraden moeten meer werk maken van jongerenparticipatie en hen meer betrekken bij het maken van gemeentebeleid. Die oproep komt van De Nationale Jeugdraad en Defence for Children die namens het Kinderrechtencollectief het onderwerp op een conferentie over kinderrechten voor gemeenten. Deze oproep is vandaag aangeboden aan de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

"Jongeren willen steeds meer hun stempel drukken op de toekomst. Ook in de (lokale) politiek zie je dat ze mee willen praten over hoe die toekomst er uit moet zien. De passie en enthousiasme waarmee ze dat doen getuigt hiervan", zegt Bahreddine Belhaj, voorzitter van de Vereniging voor Raadsleden. Hij nam het zogenaamde raadsadres -  een brief aan de gemeenteraad -  ‘Jeugdparticipatie in gemeenten’ in ontvangst.  In het Drentse Roden werden alle Nederlandse gemeenten opgeroepen om met jeugdparticipatie aan de slag te gaan.

Impact op toekomst

Volgens de jongerenraden hebben beslissingen die in de gemeente genomen worden, zoals over onderwijs, jeugdzorg maar ook het klimaat, grote impact op het leven van jongeren en hun toekomst. “Zij hebben er recht op betrokken te worden bij beleid dat over hen gaat. Dat betekent niet alleen dat de mening van jongeren gevraagd wordt, maar dat er werkelijk naar hen geluisterd wordt en dat zij feedback krijgen over wat er mee gedaan is in de beleidsuitvoering.”

Structurele investering nodig

‘’Gemeenten staan voor de uitdaging om jongerenparticipatie in de komende vier jaar te agenderen en de samenwerking met jongeren ook betekenisvoller te maken en door te ontwikkelen”, zegt Maartje Berger van Defence for Children. “Dat vergt een structurele investering vanuit gemeenten. Kinderen en jongeren weten heel goed wat er concreet in hun stad of dorp kan verbeteren, dus betrek hen ook bij het maken van beleid dat over hen gaat.”

 Aanbevelingen voor betere jongerenparticipatie

  • Betrek kinderen, jongeren en lokale jongerenraden of -initiatieven bij alle besluiten die hen aangaan (zowel in het sociale als fysieke domein zoals speelruimte, klimaat, jeugdzorg, onderwijs, cultuur, sport, etc.).
  • Zorg dat jongerenraden of -initiatieven voldoende capaciteit hebben, inclusief en voldoende divers zijn om de stem van jongeren in de gemeente te vertegenwoordigen.
  • Bied jongeren in een jongerenraad of -initiatief de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling.
  • Bied jongerenraden professionele ondersteuning bij activiteiten en het doen van onderzoek onder jongeren in de gemeente.
  • Garandeer een minimumvergoeding als compensatie voor de inspanning van elke jongere.
  • Zorg in de programmabegroting van de gemeente dat middelen beschikbaar zijn voor jongerenparticipatie, zodat het college zich ook jaarlijks verantwoordt over hoe hieraan invulling is gegeven. 

Meer informatie

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden onderschrijft het belang van meer aandacht voor het perspectief van jongeren en organiseert dit jaar diverse bijeenkomsten met jonge raadsleden om meer jongeren mee te laten doen, mee te laten praten en besluiten over vraagstukken die voor jongeren belangrijk zijn.