Kinderen op de stoel van raadsleden

Kinderen op de stoel van raadsleden

Naast een gemeenteraad komt er ook een kinderraad en kinderburgemeester is de wens van het College van B&W. Over dit voorstel stemt de raad op 20 december. Burgemeester Marco Out ziet graag dat de gemeente Assen in 2019 een kinderraad en kinderburgemeester krijgt. “Heel verfrissend om te proberen”, zegt hij enthousiast in een gesprek met de Nederlandse Vereniging van Raadsleden. Het idee is dat kinderen in deze kinderraad kennis maken met begrippen als gemeenteraad, participatie, democratie en burgerschap en dat zij helpen bij het aanpakken van lokale problemen. De raad moet nog over dit voorstel stemmen, maar als het aan raadsleden Remi Moes en Lian Heijs ligt, wordt dit aangenomen.

Veel gemeenten maken al veelvuldig gebruikt van een kinderburgemeester, maar “waarom niet ook een kinderraad?” vroeg burgemeester Out zich af. De raad is immers representatiever als ook kinderen hier hun aanvulling op doen. Zo kwam hij op het voorstel van een kinderburgemeester mét een kinderraad.

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is een populair begrip binnen de lokale politiek. Veel gemeenten experimenteren met verschillende manieren van burgerparticipatie. En altijd staat deze vraag centraal: Hoe betrek je burgers bij het oplossen van problemen en het maken van beleid?

Dit voorstel is een voorbeeld van hoe een gemeente invulling kan geven aan burgerparticipatie. In Assen willen ze de jeugd de mogelijkheid geven om hun stem te laten horen en invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeente.

De kinderraad

De aanstaande kinderraad bestaat uit 33 leden. Deze wordt samengesteld uit kinderen uit groep 7 en 8 van alle basisscholen in de gemeente. Dit omdat er voor die leeftijdsgroep ongeveer net zoveel bassischolen zijn als er raadszetels zijn in de ‘volwassen’ gemeenteraad.

In tegenstelling tot de ‘volwassen’ gemeenteraad, kunnen de 33 leden van de kinderraad hun raadsleden niet via een verkiezing bemachtigen. De scholen wijzen daarentegen zelf een vertegenwoordiger aan. Vanuit scholen is al veel enthousiasme voor dit voorstel. De kinderraad wordt komend voorjaar gevormd, is de verwachting.

Uit de kinderraad wordt één kinderburgemeester gekozen. Deze zal, net zoals burgemeester Out dat in zijn eigen raad doet, de vergaderingen van de kinderraad voorzitten. Daarnaast zal de kinderburgemeester burgemeester Out vergezellen bij een aantal van zijn activiteiten.

Waarom niet ook een kinderraad?

Doel van de kinderraad

Kinderen maken met de kinderraad kennis met zaken als de gemeenteraad, participatie, democratie en burgerschap. Maar het doel is breder dan dat. De kinderraad heeft immers ook als doel om daadwerkelijk tot beleid te komen.

Dit gebeurt aan de hand van regelmatige vergaderingen. In deze vergaderingen wordt inhoudelijk over allerlei onderwerpen gesproken. Zo kan de ‘volwassen’ gemeenteraad met een probleem komen en zoekt de kinderraad een oplossing voor dit probleem. Hiermee wordt iets nieuws uitgeprobeerd, maar dat is juist “verfrissend” volgens burgemeester Out. Er wordt immers “gebruik gemaakt van de expertise” van kinderen.

Hoe te komen tot nieuw beleid is altijd lastig bij burgerparticipatie. Dat is hier niet anders. Echter, volgens burgemeester Out gaat dit in praktijk waarschijnlijk niet voor veel problemen zorgen, omdat er goede kaders worden gesteld. Voorafgaand aan het oplossen van een probleem of het vormen van beleid wordt er duidelijk vastgesteld welke mogelijkheden de kinderraad heeft en of zij over budget beschikken.

Het project moet serieus worden genomen

De burgemeester en het college zien graag dat dit voorstel werkelijkheid wordt. Hoe kijkt de raad hier tegenaan? Om die positie te bepalen, is met D66-raadslid Remi Moes en ChristenUnie-raadslid Lian Heijs gesproken.

In principe zijn beide voorstander van dit voorstel. Een kinderraad zorgt ervoor dat kinderen meer leren over politiek en dat politiek concreter wordt. Maar nog belangrijker, kinderen worden op deze manier gehoord en praten mee over beleid.

Een kinderraad is daarnaast ook nuttig in de beleidsvorming. Lian Heijs vindt de mening en ervaring van kinderen waardevol om armoede aan te pakken. In Assen zijn circa 1100 gezinnen die in armoede leven. Om dit probleem op te lossen, “is de mening van kinderen van belang”. Zij maken het immers van dichtbij mee en kunnen daardoor probleemgerichte oplossingen aandragen.

Kanttekening bij het voorstel

Wel zien beiden een klein probleem bij dit voorstel. “Realisaties moeten mogelijk zijn. Gebeurt dat niet, dan gaat het vertrouwen in de politiek weg”, aldus Remi Moes. Ook Lian Heijs vindt dat “het project serieus moet worden genomen”. Duidelijk is dus dat er een goede manier moet worden gevonden om de kaders aan te duiden waarbinnen de kinderraad kan werken en wat de mogelijkheden zijn. Bovenal moet ervoor worden gezorgd dat er resultaten gehaald worden.

Na 20 december wordt duidelijk of de ambitie van de burgemeester gestalte krijgt. Niet alleen om bij kinderen bewustwording, beeldvorming en intrinsieke belangstelling te kweken voor lokale politiek, maar ook om met de jeugd daadwerkelijk tot nieuw beleid te komen om problemen van Assen aan te pakken en op te lossen.