KING neemt Bewijs van Goede Dienst over van het ministerie van EL&I

Per 1 januari 2012 heeft het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) het Bewijs van Goede Dienst voor gemeenten overgenomen van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. Dit meetinstrument biedt gemeenten concrete aanknopingspunten bij het verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers.

Het ministerie van Economische Zaken blijft verantwoordelijk voor het Bewijs van Goede Dienst voor provincies, waterschappen en rijksuitvoeringsorganisaties. Het ministerie van EL&I is verantwoordelijk voor de vermindering van regeldruk voor bedrijven en daarmee voor het instrument Bewijs van Goede Dienst in zijn totaliteit.

Het Bewijs van Goede Dienst voor gemeenten

Het Bewijs van Goede Dienst is een eenvoudig meetinstrument dat gemeenten kunnen inzetten bij het verbeteren van hun dienstverlening aan ondernemers. Het is gericht op leren en verbeteren en werkt 'van buiten naar binnen'. De tien normen voor dienstverlening waaraan gemeenten moeten voldoen, komen uit het bedrijfsleven. Mede aan de hand van deze normen brengt de gemeente haar dienstverlening aan ondernemers in kaart. Op basis van de resultaten formuleert de gemeente verbeterpunten, implementeert deze en communiceert hierover met de betrokken ondernemers. Op dit moment nemen 144 gemeenten deel aan het Bewijs van Goede Dienst.

Doorontwikkeling Bewijs van Goede Dienst

KING gaat samen met gemeenten en het ministerie van EL&I het Bewijs van Goede Dienst doorontwikkelen om bij te dragen aan duurzame kwaliteitsverbetering van gemeentelijke dienstverlening. Het meetinstrument gaat zich niet alleen richten op resultaten (output), maar vooral op maatschappelijke effecten (outcome). Op termijn maakt het Bewijs van Goede Dienst als cyclisch instrument integraal onderdeel uit van www.waarstaatjegemeente.nl. Zo kan het instrument structureel in de gemeentelijke organisatie worden ingebed.

Voucherregeling van EL&I

Wanneer gemeenten een onafhankelijk adviseur gebruiken om het Bewijs van Goede Dienst te verkrijgen, kunnen ze een beroep doen op de voucherregeling. De voucherregeling bestaat uit twee vouchers op basis van cofinanciering. Als gemeenten de dienstverlening laten doorlichten door een onafhankelijk adviseur, kunnen ze voucher I van maximaal € 5.000 aanvragen. Deze voucher wordt toegekend als gemeenten een verbeterplan opstellen, gemeenten ontvangen dan ook het certificaat Bewijs van Goede Dienst uitgereikt. Als gemeenten verbeteracties uitvoeren met behulp van een onafhankelijk adviseur, kunnen ze voucher II van maximaal € 10.000 aanvragen.

Aan iedere deelnemende gemeente wordt maximaal € 15.000 toegekend. Voorwaarde is dat de gemeente 50% van de kosten van de onafhankelijk adviseur dekt. Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft de voucherregeling opnieuw opengesteld op 30 december 2011. Gemeenten kunnen vouchers aanvragen tot 1 januari 2013. Het beschikbare bedrag voor de tijdelijke regeling is € 800.000.

Meer informatie

Voor meer informatie over het Bewijs van Goede Dienst voor gemeenten kunt u contact opnemen met het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) via waarstaatjegemeente@kinggemeenten.nl. Meer informatie over de voucherregeling vindt u op www.bewijsvangoededienst.nl.