Kost raadswerk meer dan 16 uur per week?

Kost raadswerk meer dan 16 uur per week?

Voor het uitvoeren van het raadswerk hebben raadsleden gemiddeld 16 uur per week nodig. In de kleinste gemeenten is het vaak enkele uren per week minder. In de grote gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners besteedt een raadslid gemiddeld 20 tot 25 uur per week aan het raadswerk. Raadsleden uit de grootste gemeenten zijn daarom voorstander van een fulltime raadslidmaatschap.

Deze uitkomsten komen uit het Nationaal Raadsledenonderzoek 2017, uitgevoerd door het Nijmeegse bureau Daadkracht in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, en dat in maart 2017 is gepresenteerd op de Dag voor de Raad in Delft.

Hebben raadsleden in de raadsperiode 2018-2022 meer of minder tijd nodig om het raadswerk uit te voeren? Slaagt de griffier erin, zoals de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) heeft bepleit, om meer ondersteuning te bieden aan raadsleden, in het bijzonder uit kleine gemeenten?

Onder meer voor het antwoord op deze vragen gaat Daadkracht in de nieuwe raadsperiode een tweetal raadsledenonderzoeken uitvoeren als vervolg op het Nationaal Raadsledenonderzoek 2007, 2009, 2012, 2014 en 2017. De belangrijkste thema’s in deze onderzoeken: tijdsbesteding en de werkzaamheden van raadsleden binnen en buiten het gemeentehuis. De afspraken over deze twee trendonderzoeken zijn vastgelegd in een nieuwe kennispartnerovereenkomst die de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft gemaakt met het Nijmeegse bureau Daadkracht voor de overheid. Deze nieuwe kennispartnerovereenkomst loopt tot en met 2022.

Bekendmaking van verordeningen

Daadkracht is een onderzoeks- en adviesbureau dat ook aandacht besteedt aan het officieel bekend maken van verordeningen door onderzoek hoe gemeenten dat doen. Wanneer de gemeenteraad een verordening heeft vastgesteld, moet deze volgens een strikt omschreven procedure online bekend worden gemaakt op de website www.officielebekendmakingen.nl. Wanneer de bekendmaking niet volgens de regels is gebeurd, kunnen inwoners zich daarop beroepen en kan de gemeente geen beroep doen op de afspraken en regels in de vastgelegde verordeningen en andere publicaties die officieel bekend gemaakt moeten worden. De legitimatie van de raad als hoogste bestuursorgaan wordt mede bepaald door de wijze waarop de gemeente zorg draagt voor de correcte wijze van publicatie van verordeningen, besluiten en beschikkingen.

Nationaal Raadsledenonderzoek

Wie meer wil weten over de tijdsbesteding van raadsleden, hoeveel raadsleden per uur aan vergoeding krijgen en hoe zij hun werkzaamheden inrichten, zie Nationaal Raadsledenonderzoek 2017.

Zie verder ook Raadswerk: maak onderscheid tussen groot en klein over het debat dat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in juni in Rotterdam organiseerde over het raadslidmaatschap als lekenbestuur en de vraag of het raadswerk in 8 tot 12 uur kan of dat een fulltime raadslidmaatschap nodig is.