Kosten scholing raadsleden voor rekening van gemeente

DEN HAAG - De kosten voor scholing van raadsleden voor niet-partijpolitieke scholing komen ten laste van de gemeente. Met ingang van 1 juli 2014 hebben hierdoor alle raadsleden recht op een vergoeding. De gemeenteraad kan regels stellen om te duiden wat zij onder scholing verstaat.

De vergoeding  voor scholing van raadsleden is vastgelegd in het nieuwe rechtspositiebesluit raads- en commissieleden dat op 20 juni in het Staatsblad is afgekondigd. De nieuwe rechtspositieregeling maakt onderdeel uit van de harmonisering en modernisering van de rechtspositie voor decentrale politieke ambtsdragers. Onderdeel van de nieuwe regeling is ook dat ‘de kosten voor niet-partijpolitieke scholing in verband met de vervulling van de functie van raads- of commissielid’ door de gemeente betaald worden. Tevens is afgesproken dat de gemeente de contributie vergoedt van de beroepsvereniging waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Raad bepaalt de grenzen, niet het college

Wat onder partijpolitieke scholing wordt verstaan, wordt bepaald door de gemeenteraad. Dit is vastgelegd op verzoek van Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Raadslid.Nu vindt dat de raad zelf moet uitmaken wat niet-partijpolitieke scholing is; dat dient geen bevoegdheid te zijn van het college van burgemeester en wethouders. Uit de toelichting op het nieuwe rechtspositiebesluit blijkt dat de kosten voor scholing die door het bestuursorgaan zelf wordt aangeboden (mits niet partijpolitiek georiënteerd en verband houdend met het ambt) voor een tegemoetkoming in aanmerking komen.

Behalve voor raadsleden is de vergoeding van kosten voor niet-partijpolitieke scholing door de eigen bestuurslaag ook ingevoerd voor Statenleden, burgemeesters en wethouders.

Vormen van scholing

Raadsleden kunnen gebruikmaken van verschillende soorten scholing. Daarvoor kunnen zij gebruik maken van partijpolitieke scholingen, bijvoorbeeld het Centrum voor Lokaal Bestuur,  via hun landelijke partij. Lokale partijen kunnen hier geen gebruik maken. Het nieuwe – mede op initiatief van en in overleg met Raadslid.Nu tot stand gekomen  – rechtspositiebesluit is op het punt van scholing zeker ook gunstig voor lokale politieke partijen die zelf geen scholingsorganisatie hebben.

Scholing is niet zaligmakend

‘Raadsleden moeten niet alles tot in detail weten. Het gaat niet over het hoe, maar over het einddoel’, zegt Petra Tiel, oud bestuurslid van Raadslid.Nu, in Binnenlands Bestuur. Raadsleden moeten goed getraind zijn, maar niet volgestopt zijn met kennis. ‘Raadsleden moeten wel het speelveld kennen, voldoende mensen spreken, weten waarover het gaat; zich op een bepaalde hoogte bekwamen dus, vervolgt Tiel.

Griffiers verzorgen brede inwerkprogramma’s voor nieuwe raadsleden. Fracties afzonderlijk, maar ook de gemeenteraad hebben de beschikking over opleidingsbudgetten.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 7 juli 2014.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op twitter (@Raadslid.Nu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu houdt in juni en juli vier regionale congressen over het onderwerp veiligheid, zodat de gemeenteraad beter in staat is om dit jaar het veiligheidsplan voor de eigen gemeente vast te stellen. Informatie en aanmelding klik hier.

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Nog geen lid van de vereniging? Aanmelden kan hier