Laat inwoners sneller meedoen in het BOB-vergadermodel

Laat inwoners sneller meedoen in het BOB-vergadermodel

Probeer inwoners actief en veel sneller te betrekken in het besluitvormingsproces, en dan vooral in de fase waar wat er moet gebeuren wordt bedacht en besproken. Doe dat als raadslid niet alleen of als fractie maar doe dat als raad gezamenlijk. Te denken valt daarbij ook aan de optie om als raad een ronde tafelgesprek te organiseren. 

Dit blijkt uit het onderzoek over hoe de participatie van inwoners in het zogeheten BOB-vergadermodel beter kan. Het onderzoek 'Participatie in het BOB-model' is uitgevoerd in opdracht van de Vereniging van Griffiers door het adviesbureau Necker van Naem. De onderzoekers stellen vast dat de ruimte voor participatie door inwoners in het huidige BOB-vergadermodel door inwoners, raadsleden en griffiers niet optimaal wordt gebruikt.

Rol griffier

Griffiers kunnen het vergroten van de participatie van inwoners in het BOB-vergadermodel niet alleen uitvoeren. De onderzoekers adviseren daarom dat de raad er voor zorgt dat er voldoende capaciteit op de griffie is om het betrekken van inwoners door de raad te vergroten.

Luisteren naar bewoners

Het luisteren naar de bewoners is het waardevolst in de beeldvormende fase van het BOB-model dat staat voor beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. In de beeldvormende fase oriënteren raad en college zich op de mogelijke oplossingen van het probleem. Als raadsleden al op de hoogte zijn van de meningen van bewoners dan kunnen zij hun afwegingen beter maken en het beleid beter laten aansluiten op de inwoner. Raadsleden hebben als volksvertegenwoordiger de taak om de burger goed te vertegenwoordigen.

Café

Het actief opzoeken van bewoners bij bijvoorbeeld een bibliotheek of café is belangrijk. Griffiers kunnen hier bij helpen door bijvoorbeeld in de beeldvormende fase een onofficiële vergadering of rondetafelgesprek te houden in een buurthuis waar het probleem zich afspeelt om zo inwoners bewust te maken. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de griffier hier de tijd voor heeft. Daarvoor is een goed toegeruste griffie van belang.

Het BOB-model

In het onderzoek staat het BOB-model centraal, dit wordt door vijftien procent van de raden gebruikt. In dit model staan drie fases van besluitvorming centraal. Eerst begint de beeldvormende fase waarin raad en college zich oriënteren op mogelijke oplossingen en overwegingen die gemaakt kunnen worden. In deze fase spreken ze met inwoners en ambtenaren. Burgerparticipatie is dan het waardevolst. Raden kunnen daardoor de informatie en wensen van hun burgers bij hun overwegingen en oplossingen meenemen. Daarna begint de oordeelsvormende fase waarin raadsleden met elkaar in debat gaan over de afwegingen en elkaar proberen te overtuigen van hun oplossing. Wanneer de raad denkt voldoende informatie te hebben, gaan de raadsleden over op de besluitvormende fase waarin zij stemmen.

Meer informatie

Wil je het onderzoek ‘Participatie en het BOB-model’ lezen? Klik hier

Wil je meer weten over participatie? Klik dan hier

Wil je in contact komen met andere raadsleden? Klik dan hier voor raadinbeweging.nl

Wil je meer weten over op tijd inwoners betrekken? Klik hier